Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lyckad modell för cirkulär ekonomi inom energisektorn

Det kommunala bolaget Karlskoga Energi & Miljö är på många sätt en modell för framtidens cirkulära ekonomi och kretsloppstänkande, menar marknadschefen Leif Lundell. Med sju bolag och åtta affärer står man väl rustade att möta framtidens krav på bättre resurshållning, ökad återvinning och högre lönsamhet.

De senaste åren har kantats av en fantastisk utveckling för Karlskoga Energi & Miljö.
Företaget verkar idag inom åtta affärsområden och bidrar till en cirkulär ekonomi och ett hållbart kretslopp, helt i enlighet med ägardirektivet.
– Vi ska skapa möjligheter för produktion av grön energi och samtidigt se till att arbetstillfällen bildas. Vi ska vara ledande när det gäller avfallshantering och återvinning genom att ta vara på så mycket material som möjligt och se till att det görs på ett lönsamt sätt. Vi ska också generera avkastning som kan återinvesteras i nya, gröna lösningar och därmed förbättra utsikterna för kommande generationer, säger Leif Lundell.

Utveckling över förväntan
Utvecklingen inom Karlskoga Energi & Miljö har överträffat alla förväntningar. För ungefär 15 år sedan fanns bara fyra affärsområden, och idag är det dubbelt så många. Fjärrvärme, elnät, VA och återvinning har utökats med stadsnät, vattenkraft, biogas och elhandel. De åtta verksamheterna är i sin tur fördelade på sju bolag, varav fem är helägda. De resterande två, Biogasbolaget i Mellansverige respektive Renhållningsbolaget i Mellansverige ägs gemensamt med grannkommuner.
– Under de senaste 15 åren har vi satsat på framtidssäkra tjänster som förknippas med det moderna samhällets grundläggande infrastruktur. Vi har gjort en kraftig utbyggnad av stadsnätet. Vi har byggt en biogasanläggning där vi ersätter enorma mängder bensin med biogas, och vi har köpt in 24 vattenkraftsstationer där vi i våra lokala älvar producerar lika mycket el som två kommuner av Karlskogas storlek behöver, informerar Leif Lundell vidare.

Tar tillvara på så mycket som möjligt
Tack vare den toppmoderna biogasanläggningen i Karlskoga ligger Örebro län steget före i hållbarhetsomställningen inom transportsektorn när matavfall blir till biogas som ersätter fossila drivmedel. Karlskogas värmeverk gör dubbel nytta eftersom det dels tar hand om brännbart avfall från tiotalet närliggande kommuner, och dels producerar fjärrvärme, ånga och el.
– Det finns många exempel på hur vi bidrar till en cirkulär ekonomi inom energi- och miljöområdet, fortsätter Leif Lundell. Vi ser helt enkelt till att ta vara på så mycket som möjligt och gör nya affärer av det.
Fler exempel finns: aska som bildas i värmeverket tas vara på som täckmaterial, resterna från biogasproduktionen blir till biogödsel som används för ekologiskt odlande, och återvinningsbara material från återvinningsanläggningen går tillbaka till samhället via olika kanaler. Och allt samorganiseras via stadsnätet som säkerställer att kommunikationen fungerar mellan och inom de olika anläggningarna.
– Vi tycker att det vi gör kan beskrivas som ett kretslopp på riktigt med alla funktioner under samma tak. Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten för att möta framtidens krav inom alla våra affärsområden, avslutar Leif Lundell med.