Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mål: en fossiloberoende fordonsflotta till 2030

Sverige är redan världsledande när det gäller användning av biogas som drivmedel, men det finns fortfarande mycket kvar att göra om vi enligt de statliga målen ska bli fossiloberoende inom hela transportsektorn inom 15 år.

Energikontor Norra Småland kommer att få en ny kostym till årsskiftet då man upptas i Region Jönköpings län. Tidigare var verksamheten underordnad forskningsinstitutet Swerea SWECAST, men i och med ägarskiftet kommer de regionala frågorna att få ett ännu tydligare fokus. Det är något som verksamhetsledare Carlos Pettersson är mycket nöjd med, eftersom det ligger i linje med många satsningar som nu görs regionalt.
– Vår verksamhet har etablerats i syfte att inspirera och stötta nya investeringar som ökar produktion och därmed användning av förnybar energi. Det finns många exempel på hur vi bidrar. Ett av de tydligaste just nu är projektet Kraftsamling Biogas II, där det långsiktiga målet är att bidra till en utfasning av fossila drivmedel genom att öka efterfrågan och tillgången på biogas, säger Pettersson.

Gigantisk reformering måste göras
Syftet med det drygt treåriga projektet Kraftsamling Biogas II är att stimulera till ökad användning av förnybara drivmedel i allmänhet och då biogas i synnerhet. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2030 ska ha en helt fossilfri fordonsflotta.
– För att lyckas med en gigantisk reformering av det här slaget krävs ett antal kraftfulla åtgärder som måste implementeras i samhället. Bland annat måste efterfrågan på biogas öka, och för att uppnå den effekten krävs i sig ett flertal åtgärder. Det börjar med ett gemensamt samhällsansvar där alla måste vara delaktiga, inte minst regering och näringslivet, men även den enskilde individens insatser bidrar och är viktiga, förklarar Carlos Pettersson. Han fortsätter:
– Från regeringens sida måste man fullfölja de ambitioner som lyfts i regeringsförklaringen att Sverige skall bli ”ett av världens första fossilfria välfärdsländer”. De ambitioner som kan utläsas i regeringsförklaringen tycks stötta biogassatsningar, vilket kan utläsas i: ”Grunden läggs för en cirkulär och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir istället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter”.
Kontentan av Petterssons förklaring är att Sveriges regering måste agera nu och ta strid bland annat mot de reaktionära krafter man möter från EU. Där måste man ställa krav på att inte låta byråkratiska regelverk stoppa de incitament som görs, bland annat inom bilindustrin där man haft en skattelättnad på fordon som drivs med biogas, som nu EU arbetar för att slopa. Detta ger helt fel signaler till samhället som då inte längre kan känna förtroende för de beslut som i mångt och mycket ligger till grund för att man vill investera i biogasdrivna fordon.

Jönköping ska bli plusenergilän
Region Jönköpings län har en strikt agenda när det gäller omställningsarbetet. Man siktar bland annat på att bli ett så kallat plusenergilän till 2050, vilket innebär att länet kommer att producera mer förnybar energi än vad som används regionalt. Jönköpingsregionen kommer med andra ord att exportera förnybar energi, teknik och kunskap till andra regioner i Sverige såväl som utomlands. Och Kraftsamling Biogas II är ett stort steg i den riktningen, enligt Carlos Pettersson.

Kort om Kraftsamling Biogas II
Kraftsamling Biogas II ska i korthet öka marknadens efterfrågan av biogas, förbättra infrastruktur och distribution av biogas, förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiv produktion av biogas samt utveckla en färdplan för biogas i Jönköpings län. Projektet pågår under tre år och fyra månader fram till oktober 2018.
Projektbudgeten är satt till 8,5 miljoner kronor varav drygt hälften kommer från EU:s regionala strukturfond. Resterande medel tryggas via ett antal samverkande aktörer i Jönköpingsregionen: Vetlanda Energi och Teknik, Fordonsgas Sverige, Region Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik, Eon Gas Sverige, Jönköping Energi samt Energikontor Norra Småland.