Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Mälarenergi tydliga i klimatfrågan

Mälarenergi har värnat om utveckling, hållbarhet och tillväxt i över 150 år. Kraftvärmeverket i Västerås har återigen genomgått en omfattande förnyelseprocess som medför mycket positiva effekter för såväl kunder som klimat och miljö. Förnyelsen omfattar byggnation och driftsättning av det helt nya kraftvärmeverket Block 7, där returträ fasar ut den sista andelen fossilt bränsle i Mälarenergis el- och värmeproduktion.

Mälarenergi ska enligt ägardirektiven enbart använda förnybara och återvunna bränslen från och med 2020. Den mindre del fossilt bränsle som har funnits fram till 2018 har nu ersatts med återvunnet träbränsle, returträ, som även utgör huvudbränsle för produktionen i Block 7. Anläggningen togs i drift 2019. Målet för kraftvärmeproduktionen 2020 är att få en stabil drift av Block 7, och därefter successivt fasa ut det fossila även ur reservanläggningar för värmeproduktionen. Investeringen i Block 7 tryggar inte bara framtida lokala leveranser av hållbar el och fjärrvärme. Den markerar var Mälarenergi och Västerås står i den viktiga klimatfrågan.

Klarar miljödirektiven med råge
Även om efterfrågan på returträ ökar då fler aktörer investerar i liknande anläggningar så har Mälarenergi tryggat bränslebehovet för en tid framöver. Materialet tas emot med både lastbil och båt, och med tiden kanske även med tåg vilket kommer att främja miljöaspekten ytterligare.
Korta bränsletransporter är det allra bästa både ekonomiskt och miljömässigt. Andelen importerat returträ kommer att vara omkring 50 procent och kommer från närliggande länder. Rökgasreningen har hög prestanda och klarar samma höga miljökrav som gäller för Block 6. Det gör att Mälarenergi klarar miljödirektiven i det aktuella miljötillståndet för verksamheten med råge.

Nya lösningar för klimatet
Fjärrvärme, och i synnerhet kraftvärme, är inte bara en av de mest miljövänliga former av uppvärmning som finns idag, den spelar även en mycket viktig roll i att avlasta elnätet. I synnerhet då kraftvärmen leverera lokal elproduktion när den behövs som mest, under vinterhalvåret Här kan Mälarenergi spela en avgörande roll även i framtiden, då stam- och regionnät ska förnyas och klimatsäkras.
Mälarenergi har rykte om sig att vara visionära, och är mycket tydliga i klimatfrågan. Investeringen i Block 7 är ett exempel, liksom investeringarna i skapandet av nya fiskvägar, faunapassager, förbi de befintliga vattenkraftsstationerna i Svartån i Västerås, Rällsälven och Östuna i Hedströmmen. Än mer intressant är att dessa stationer ligger i anslutning till kulturminnesmiljöer.
Ett annat exempel som visar Mälarenergis framåtanda är att företaget under lång tid levererat olika former av energieffektivisering till fastighetsägare, på senare år kompletterat med lösningar för solelsproduktion och fordonsladdning. Man tittar också på möjligheten med värmelagring i bergrum samt att producera biodrivmedel kopplat till el- och värmeproduktionen. Det här är bara några exempel på vad Mälarenergi och Västerås gör för att komma ännu närmare nollvisionen på miljöområdet.