Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mälarsjöfarten utgör viktig samhällsfråga

Mälardalen utgör en av Europas snabbast växande regioner. Behovet av hållbara och pålitliga transporter för människor och varor ökar i takt med att invånarantalet stiger och allt fler företag söker sig till regionen. Det sätter press på ett redan idag hårt belastat väg- och järnvägsnät. Att nyttja Mälarsjöfarten i större utsträckning än vad som görs idag kan resultera i en välkommen kapacitetshöjning.

Näringslivsgruppen Mälarlogistik bildades 2012 av ett antal regionala aktörer från både tillverkningsindustrin och transportbranschen med Handelskammaren Mälardalen som projektledare. Efter hands har fler intressenter anslutit sig till gruppen som idag representeras av ett 15-tal företag.
Syftet med sammanslutningen är att främja samverkan inom samtliga transportslag och därmed bidra till att Västerås och Västmanland blir ett starkt logistikcentrum som klarar framtida transportutmaningar. Arbetet omfattar inte minst att undersöka möjligheterna för att i ännu större utsträckning integrera Mälarsjöfarten som ett naturligt komplement i den regionala logistikkedjan.

Stora samhällsvinster
Det finns stora miljömässiga och ekonomiska fördelar med att flytta över mer gods från landbaserade transporter till sjövägen.
– Det borde motivera både godsägare och transportörer att satsa mer på sjöfart som en del av en hållbar logistiklösning. Samtidigt finns stora samhällsvinster att räkna in i form av ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet på vägarna, säger Agneta Berliner, tidigare platschef för Handelskammaren Mälardalen i Västerås.
Agneta har samordnat näringslivsgruppen Mälarlogistik under etableringsfasen och lämnar nu över till Janke Sörbrand som blir ny projektledare samtidigt som han deltar i andra regionala tillväxtprojekt.
– Att gruppen utökats med fler medlemmar ser vi som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Bra logistiklösningar involverar och påverkar på alla nivåer och vi vill genom Mälarlogistiks arbete framförallt belysa fördelarna med att transportera gods över Mälaren. Det genererar i sin tur positiva kringeffekter som gynnar både företagandet och byggandet av ett hållbart samhälle, kommenterar Janke Sörbrand.

Betydelse för hela Sveriges tillväxt
I förlängningen handlar det om långsiktig överlevnad och utveckling.
– Det här är ingen avgränsad infrastrukturfråga, det är en näringslivsfråga som har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt. En väl fungerande infrastruktur är affärskritisk för de flesta företag. Det handlar om företagens godstransporter och även om att Mälarsjöfarten genom att avlasta väg/järnväg kan bidra till bättre pendling, kortare köer och en vettigare trafiksituation i vår region, säger Agneta Berliner.
Handelskammaren Mälardalen och näringslivsgruppen Mälarlogistik har tagit fram ett antal punkter som arbetet fokuseras kring, bland annat nämns grundstrukturen för gods- och farledsavgifter.
En förutsättning för att man i framtiden ska kunna ta emot de större, moderna fartygen är att slussen i Södertälje rustas upp. Möjlig byggstart uppges av Sjöfartsverket till 2014.