Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Målet för Sveriges yngsta universitet är att skapa entreprenöriell tillväxt

Linnéuniversitetet ska vara ett modernt universitet som verkar för regionens utveckling på flera plan. Universitetet är regionens i särklass största kompetensmagnet och präglas samtidigt av en stark internationell dimension. Dessutom finns en tydlig entreprenöriell inriktning och kombinationen av allt detta gör Linnéuniversitetet till en mycket attraktiv samarbetspartner för företag, kommuner och organisationer över hela Småland.

När man hör sig för ute i det svenska näringslivet gällande betydelsen av att verka geografiskt nära en institution för högre utbildning så är svaren väldigt lika. De flesta förknippar mervärden i form av samarbetsmöjligheter och långsiktig kompetensutveckling med att ha en högskola eller ett universitet i närheten. Ofta nämns även en önskan om att knyta ännu tätare band med akademin, något som många företag i Småland redan lyckats etablera.
– Det råder ingen tvekan om att ett utökat samarbete med Linnéuniversitetet kan utvecklas till rena konkurrensfördelar för företag i regionen. Det är allmänt känt att universitetsstäder har en starkare tillväxt än städer utan universitet. Det kan då lätt konstateras att vi med vår närvaro verkar som en attraktionskraft både för nyetableringar och för ytterligare tillväxt i befintliga företag, säger Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang.

Den stora utmaningen
Linnéuniversitetet har omkring 34 000 studenter registrerade. Drygt 70 procent av dem kommer från andra län än Kalmar och Kronoberg. En betydande andel kommer dessutom från andra länder.
En stor utmaning som Linnéuniversitetet delar med andra lärosäten för högre utbildning över hela landet är att studenterna ofta lämnar regionen efter avslutade studier. Det är inte alltid så, men merparten åker tillbaka till sina hemtrakter. Med sig har de en förstklassig utbildning och en kompetens som är gångbar över hela världen, men som fortfarande behövs för att vidareutveckla näringslivet i Linnéuniversitetets närområde.
– För att behålla en större del av kompetensen i Kronoberg och Kalmar krävs ett ännu närmare samarbete med regionens företag, kommuner och organisationer. Vi måste visa vilka möjligheter som finns i vår region och att det går att bygga en attraktiv framtid här. Samtidigt måste vi visa vilka möjligheter som finns för företag som samverkar med universitetet, förklarar Stephen Hwang.

Det entreprenöriella universitetet
Inom ramarna för det entreprenöriella universitetet, en långsiktig satsning vid Linnéuniversitetet, integreras entreprenöriellt lärande och synsätt både inom utbildningsverksamheten och inom forskningen.
Det handlar enligt Stephen Hwang främst om att öka andelen nystartade företag som härstammar från universitetets miljö, där allt fler företag startas av studenter och forskare. Och det handlar alltid om nytänkande, kreativa företag som vågar sticka ut med nya idéer och produkter.
För att stötta utvecklingen har Linnéuniversitetet skapat ett innovationskluster tillsammans med Karlstad universitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet. På campus i Växjö finns dessutom Företagsfabriken, en företagsinkubator som satsar på nystartade företag från hela regionen. Ofta är det rena avknoppningar från Linnéuniversitetet.
Universitetet är också en aktiv partner i klusterverksamheter som exempelvis IEC (Information Engineering Center) och LTC (Linnaeus Technical Centre), där man tillsammans med medlemsföretagen driver utvecklingen inom specifika branscher.
Alla aktiviteter och projekt som Linnéuniversitetet driver och deltar i ska bidra till att stärka regionen med ökad innovationskraft, bättre förutsättningar för samverkan och företagande, samt inte minst en långsiktig kompetensförsörjning. Det är målet för Sveriges yngsta och troligtvis även mest moderna universitet.