Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Målet: Nordens bästa region för ett hållbart båtliv

Västkustens båtliv blir alltmer intensivt vilket ställer höga krav på regionens småbåtshamnar. Här spelar Grefab en central roll i sin strävan efter att skapa Nordens bästa region för ett hållbart båtliv.

Grefab, det vill säga Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, etablerades 1973 och är idag ett helägt kommunalt och regionalt bolag med Göteborg som huvudägare, samt Mölndal, Partille och Ale som delägare. Under sina 40 aktiva år har bolaget utvecklats till ett av Europas största i sitt slag. Nu står Grefab inför nya utmaningar kring ett båtliv som blir allt mer intensivt på västkusten. Styrelsen tillsammans med tillförordnade VD:n Ann-Christine Alkner-Dahl ska utveckla verksamheten, där nytänkande är något av ett ledord.
– Grefab har lång erfarenhet av båtplatser och båtuppställning men i bland kan det vara bra att ompröva och anpassa arbetssättet efter sin samtid. Här hoppas jag kunna bidra med nytänkande, förklarar Ann-Christine Alkner-Dahl.
Hon har en ambition att, tillsammans med medarbetarna, göra Grefab till – som hon uttrycker det – ett bolag i kommunen, och härigenom säkerställa att Grefabs möjligheter och skyldigheter tillgodoses och garanteras. Hon vill utveckla de tekniska lösningarna, tydliggöra organisationen och säkerställa att lagen om offentlig upphandling, liksom uppsatta ägardirektiv, följs. Härigenom hoppas hon utforma en mer flexibel och effektiv verksamhet.

Breda tjänster
Tjänster som Grefab erbjuder är bland annat båtplaster i sjön för alla typer av fritidsbåtar, jollar och kajaker samt trailerplatser och ramper där man själv kan sjösätta båten. Inför vinteruppställning både utomhus och inomhus i hall spolas båtbotten av i samband med upptagning. Sedan transporteras och pallas båten upp på Grefabs egna pallningsmaterial, innan den vinterförvaras på Grefabs uppställningsplatser. Grefab ombesörjer båt- och vinteruppläggningsplatser för fritidsbåtägare, vilka också kan erhålla hjälp med allt ifrån bottentvätt till lyft och transporter. Utbudet är brett och Ann-Christine ser ett ökat behov av de tjänster man erbjuder.
– Den klassiska bilden av en båtägare som sköter om och lever med sin båt mer eller mindre året runt håller på att suddas ut. Människor har generellt mindre tid över för sina fritidssysslor och här kan Grefab spela en viktig roll, säger Ann-Christine, men betonar samtidigt att det största fokuset nu ligger på att underhålla och reinvestera i de hamnar och bland de båtplatser som finns idag. Grefab har fler än 7 300 båtplatser och 4 300 vinteruppläggningsplatser i elva hamnar längs Göteborgsregionens kust. Efterfrågan är stor och planer finns på sikt att expandera i befintliga hamnar, vilket är tilltalande ur såväl miljö- som kostnadssynpunkt. Just miljöaspekterna bland båtägare har uppmärksammats på senare tid, men Ann-Christine anser att båtägarna är minst lika miljömedvetna som landkrabborna.
– Vi upplever definitivt en ökad miljömedvetenhet bland båtägarna, och här kan Grefab bidra med ett flertal olika lösningar, säger hon.

Tydliga miljösatsningar
Ann-Christine berättar bland annat att man driver elva miljöstationer för återvinning eller destruktion av miljöfarligt avfall. I samtliga sex bemannande hamnar återfinns reningsanläggningar för båtbottenslam efter bottentvätt och i fem av hamnarna finns tömningsautomater för septiktankar.
Grefab har påbörjat ett arbete som syftar till att anpassa verksamheten och fordonsparken till de gemensamma krav som har överenskommits mellan Göteborg, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket vid genomförande av entreprenader. Kraven gäller främst systematiskt miljöarbete, val av drivmedel, minskade utsläpp från arbetsmaskiner, lätta och tunga fordon samt val av kemiska produkter.
Kraven är framtagna för att miljöpåverkan från utförda arbeten ska minska. Tydliga, relevanta och kostnadseffektiva krav leder till förbättrad luftkavalitet, minskad energianvändning och minskad användning och spridning av giftiga ämnen. Även på fordonssidan sker stora förändringar.
– Grefab kommer att byta ut gamla uttjänta maskiner och fordon mot nya som ska leasas av kommunen. Härigenom kommer vi att vinna såväl praktiska som miljömässiga fördelar samtidigt som vi kvalitetssäkrar verksamheten, berättar Ann-Christine Alkner-Dahl, men påpekar att ett aktivt miljöarbete också förutsätter medvetenhet hos båtägarna själva.
– Därför är det viktigt för oss att vår personal är välutbildad inom de här frågorna. Vi vill fungera som ett bollplank för båtägarna, informera och kommunicera. Här ligger en annan spännande utmaning för Grefab.