Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Människor skapar värdet i industriella processer

På JP Industri är det humankapitalet som utgör den mest värdefulla resursen. Nog för att företaget har tillgång till den senaste tekniken för att framställa plåtkomponenter som levereras till några av marknadens främsta maskin-, fordons- och trucktillverkare. Teknik kan aldrig ersätta den kompetens och yrkesskicklighet som verkligt engagerade medarbetare står för på JP Industri.

JP Industri i Östersund står för en helhet som är svår att överträffa. Under samma tak utförs laserskärning, bockning, bearbetning, svetsning, lackering samt montagearbete – allt med bibehållen hög kvalitet.
– Våra kunder upplever stora fördelar med en kontakt som sköter hela jobbet, konstaterar marknadschef Hans Ohlsson inledningsvis.

Hög kvalitet i alla led
Bland de stora kunderna finns Volvo Construction Equipment, BT/Toyota, Komatsu, och Husqvarna. JP Industri producerar till största del på uppdrag av större koncerner och företag. Uppdragen startar oftast med prototyptillverkning för att sedan övergå till serieproduktion. Som exempel levereras kompletta monterade truckar till BT/Toyota i Mjölby som efter slutkontroll levereras till slutkund.
– Vår målsättning i alla kundrelationer är att få förtroende tidigt i utvecklingsprocessen. Våra erfarna produktionstekniker lämnar synpunkter på produkt- och tillverkningsprocess, vi producerar fixturer och planerar tillverkningen genom hela vår förädlingskedja. Målet är långsiktiga relationer där vi förädlar produkten så långt som möjligt, vilket skapar maximalt värde både för kunden och JP Industri. Där vi har full kontroll över alla delmoment i leveransen kan vi också säkerställa en hög kvalitet, understryker Hans Ohlsson.

Högt uppsatta mål för 2015
JP Industri har fastställt ett antal mål som öppet kommuniceras till kunder, personal och leverantörer – i stort sett alla som har någon form av relation till företaget. Målen ska ses som riktlinjer för vad JP Industri vill uppnå till 2015 där kundnöjdhet står överst på agendan följt av ökad försäljning, lönsamhet, produktionsprecision, bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan.
– Eftersom vi arbetar på uppdrag av de allra största aktörerna så har vi redan idag mycket höga krav att leva upp till, men vi arbetar naturligtvis kontinuerligt mot att bli ännu bättre. Vi har exempelvis satt som mål att vi inom två år ska ha minst sex stora kunder med försäljningsvolymer som överstiger 25 mkr årligen. Då kan vi bättre parera konjunktursvängningar och säkerställa en långsiktig utveckling. Vi ska också kontinuerligt förbättra vår effektivitet och samtidigt öka vår produktionsprecision, fortsätter Hans Ohlsson.

Tydlighet för framgång och miljö
På frågan om hur man arbetar med miljöfrågor svarar Hans:
– Vi arbetar både med förbättringsåtgärder för arbetsmiljö samt med miljöfrågor generellt. Det är människor som skapar värde och sköter maskinerna. Teknik kan aldrig ersätta engagerade medarbetare, det är vår filosofi. Därför satsar vi på att förbättra arbetsmiljön och säkerhet kontinuerligt. Vi har också riktlinjer för hur vi ska värna om miljön och styra produktionen mot en så låg miljöpåverkan som möjligt. Att använda material och råvaror bättre är en del av det, där vi bland annat har satt upp höga mål för en ökad nyttjandegrad av stål och andra insatsmaterial.
När det gäller energiförbrukningen så ska den sänkas med 10 procent fram till 2015.
– Det är viktigt att komma ihåg att det är människor som styr processen och skapar framgång för hela företaget. Vi ska därför bli ännu mer tydliga i vår profilering och lyfta fram våra medarbetares kompetens i vår marknadsföring. Det är personalen som skapar värdet i det vi erbjuder, och det vill vi uppmärksamma kunder såväl som leverantörer på, säger Hans Ohlsson avslutningsvis.