Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Marina provtagningar avgörande för etableringar till havs

Våra hav utsätts ständigt för nya påfrestningar som riskerar att skapa obalans, och på sikt även skada den marina miljön. Marine Monitoring är ett kunskapsföretag med hög internationell kompetens specialiserade på provtagning, övervakning och bedömning av miljökvaliteten i havet. Inom verksamheten bedrivs övervaknings- och kontrollprogram, utredningsarbeten i samband med byggnationer i havet samt inventering av marina områden. Arbetet utförs ofta i samarbete med projektörer och myndigheter som exempelvis Länsstyrelsen.

Marine Monitoring har undersökt och övervakat marina miljöer i snart 15 år. Företaget finns på Havets hus i Lysekil och har idag flera marinbiologer anställda som projektledare och fältassistenter. Verksamheten etablerades av tre forskare vid Göteborgs Universitet och kompetensen i företaget grundas på flera decennier av vetenskapliga studier inom marinbiologi och ekotoxikologi. Analys av miljöpåverkan inom kunskapsområden som ekosystemförändringar avseende fisk och bottenmiljö samt miljögifter är bara några av företagets spetskompetenser.

Med under projektets hela livscykel
All form av verksamhet som bedrivs till havs är av intresse för Marine Monitoring som undersöker den marina miljöns svar på olika påfrestningar. Marina mätningar och kontroller utförs före, under och efter olika etableringar i havet. Det kan exempelvis röra sig om havsbaserade vindkraftparker, där Marine Monitoring ofta är involverade redan vid planeringsstadiet.
– Vi försöker göra så mycket vi kan och vara involverade i alla skeden när det gäller industriella projekt till havs. Om vi tar vindkraftsetableringar som exempel så undersöker vi havsmiljön före etablering, under byggnationen och även under driftfasen av själva vindparken. Vi utför bl.a. provfiske, bottenfaunaundersökningar, dyk- och filminventeringar samt sedimentprovtagningar. De tjänster vi erbjuder, som exempelvis kontrollprogram och övervakning, är i flera fall helt avgörande för att kunna realisera ett projekt, berättar Marina Magnusson, projektledare på Marine Monitoring.

Musslor används vid kontroll av marina miljöer
Marine Monitoring har varit med i ett stort anläggningsprojekt i Östersjön. När en gasledning skulle läggas ner mellan Ryssland och Tyskland var Marine Monitoring på plats och utförde marinbiologiska undersökningar både före och efter etableringen – bland annat utfördes provfiske och provtagning med blåmusslor.
Marina Magnusson berättar att blåmusslor är ett bra verktyg då de har förmåga att filtrera stora mängder havsvatten. Lösta och partikelbundna miljögifter koncentreras i djurets vävnader och upptäcks därefter genom kemiska analyser.
– Vi använder musslor och snäckor i väldigt många olika projekt. Vi utför bl.a. ett stort övervakningsprojekt åt Naturvårdsverket där vi använder oss av snäckor för att undersöka effekter av tennorganiska föreningar och då framförallt TBT. TBT användes tidigare i båtbottenfärger och anses vara ett av de giftigaste ämnen som människan har släppt ut i havet. Våra provtagningsstationer för insamling av snäckor och analys av TBT finns längs med kuststräckan Strömstad till Stockholm. Höga halter av TBT kan bidra till hormonrubbningar i snäckor, vilka vi kan upptäcka och därefter utreda området närmare, förklarar Marina Magnusson.

Nya metoder
Marine Monitoring använder sig av standardiserade metoder för analys och kontroll av havsmiljöer och utför även en, för Sverige, ny metod där blodet hos blåmusslor analyseras. Metoden används som indikator för stress orsakat av föroreningar i vattenmassan.
– Vi deltar även i flera stora forskningsprojekt, både svenska och EU baserade. Undersökningsbehovet i samband med havsbaserade etableringar är stort och vi ser en tydlig framtida ökning, så nog kommer det att finnas en hel del att göra framöver, säger Marina Magnusson avslutningsvis.