Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Markbygden en del av lösningen på klimatfrågan

Den globala utbyggnaden av vindkraft är ett mycket viktigt verktyg för att möta klimatfrågan. Dock inte det enda som måste tas till för att få bukt med klimatförändringarna – men med ökad produktion av förnybar energi kommer man långt. Det måste dock ske i global skala, det räcker inte med att vi enbart i Sverige satsar på vindkraft om inte andra nationer hänger med.

Med Markbygdens vindkraftpark visar Sverige att man är med på tåget när det gäller omställning till förnybara energikällor. Eftersom Markbygden faktiskt blir Europas största landbaserade vindpark kan man säga att Sverige är loket i den utvecklingen. Markbygden är också ett viktigt bidrag till att uppnå Energikommissionens mål, som säger att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Hur mycket mer vindkraft till 2030?
I Markbygden finns det tillstånd att uppföra hela 1101 verk, till dagens dato finns det alltså ingen vindpark som är större i hela Europa – i alla fall inte på land. Sveriges samlade vindkraftsproduktion uppgår idag till ungefär 18 TWh. Målet är att den ska vara minst det dubbla till 2030. Det målet kommer att vara näst på realiserat när Markbygden är färdigbyggd.
För att underlätta utbyggnad av svensk vindkraft finns ett antal vindkraftsamordnare i landet. En av dem är Stefan Lundmark som ansvarar för Västerbotten och Norrbotten, och Markbygden som byggs i skogarna utanför Piteå faller alltså inom hans område. Svensk vindenergi bedömer att mellan 90 – 95 procent av all vindkraftsutbyggnad i Sverige fram till 2030 kommer att ske på land, norr om Gävle.
– Området där Markbygdens vindkraftpark nu anläggs har absolut bästa förutsättningar i Sverige för storskalig vindkraft. Här är det relativt få motstående intressen om man jämför med andra delar av landet, få markägare att förhandla med och stora obebodda arealer, säger Stefan Lundmark, som bevakat projektet från första början.

Största vinnare är klimatet
Redan 2008 inleddes diskussioner om byggnation av en större vindpark i Piteå-trakten. Den största bromsklossen var då de ogynnsamma prisförutsättningarna, men nu är läget ett annat. På bara tio år har produktionskostnaden för vindkraft halverats och effekten markant förhöjts. Utsikterna är så pass goda att landbaserad vindkraft inom kort till och med kan bli billigare än kolkraft.
Det finns starka politiska drivkrafter att ställa om vårt samhälle. För så här stora projekt är det givet att många intresserar sig för den ökade sysselsättning som kommer av det. Speciellt när man talar om utveckling som sker i glesbygd. Uppskattningsvis handlar det om ungefär 14000 jobb, enligt uppgifter från Svensk vindenergi.
– Det övergripande syftet med klimatarbetet är dock inte att skapa lokala arbetstillfällen, även om det är en välkommen bieffekt. Om Sverige satsar på mer vindkraft och har kapacitet för att exportera ren förnybar energi finns allt att vinna – inte minst för klimatet, påminner Stefan Lundmark.