Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Med Kraftsamling Sydöland vändes kris till möjlighet

När Cementa beslutade att kraftigt reducera verksamheten i Degerhamn och säga upp nästan all personal under 2019 svarade Mörbylånga kommun med att dra igång projektet Kraftsamling Sydöland. Det blev mycket framgångsrikt och projektet fortsätter även under 2020.

Det finns många exempel i Sverige där krisorter har utvecklats till samhällen med ett blomstrande och diversifierat näringsliv, utflyttning har vänts till inflyttning, samhällsengagemanget på orten har ökat och småföretag har utvecklats med fler anställda än tidigare. För att det ska ske krävs ett starkt engagemang och att alla tänkbara parter mobiliserar sina resurser tillsammans. Därför har Mörbylånga kommun tagit initiativ till projektet Kraftsamling Sydöland.

Krisläge blev möjlighet
Det som kunde ha blivit ett ödesdigert faktum för Mörbylånga och Öland vändes istället till en möjlighet. Kraftsamling Sydöland tog fasta på att lindra konsekvenserna av Cementas nedskärningar, men resultatet blev mycket mer än så.
– I princip alla som blev uppsagda i samband med Cementas omstrukturering har nu hittat en annan sysselsättning, och många har till och med startat egna företag. Med Kraftsamling Sydöland har vi satt fart på utvecklingen i området och målet är att skapa betydligt fler arbetstillfällen än de som försvann, förklarar Peter Marklund, näringslivschef i Mörbylånga kommun.
Den långsiktiga målsättningen som man fortsätter att jobba mot under 2020 är att skapa ett ännu mer livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, verksamheter och besökare. År 2025 ska det finnas närmare 400 arbetstillfällen på Sydöland, det vill säga en ökning med 25 arbetstillfällen jämfört med januari 2019. Projektet medfinansieras av Region Kalmar län.

Mer än Sydöland
Mörbylånga sträcker sig över ungefär halva Öland och omfattar därför mer än enbart Sydöland. Under 2020 pågår flera satsningar som ska stärka näringslivet i hela kommunen. Kännetecknande för Öland är en stark besöksnäring och en levande landsbygd med många aktiva och expanderande lantbruksföretag. Det mest kända är nog Guldfågeln, men det finns mycket mer produktion av såväl kött som frukt och grönt på Öland.
– En möjlighet som vi ser för framtiden är att utveckla besöksnäringen och lantbruken till en gemensam näring. Det finns mycket att utveckla för den som vill förena en levande landsbygd med upplevelser för besökare, menar Peter Marklund.
Den största utmaningen blir sannolikt inte att hitta upplevelser att paketera utan snarare att ha en markberedskap som följer utvecklingen. Lantbruken är expansiva, men Mörbylånga och Öland har samtidigt många naturskyddade områden att ta hänsyn till.
Det som är positivt är att landsbygden utvecklas med fler företag och här ser man från näringslivskontoret möjligheter till att stötta en uppgradering av näringen så att Mörbylångas lantbrukare inte bara är råvaruproducenter utan även i större utsträckning förädlar det man producerat i flera steg. Möjligheten att starta ett sådant projekt undersöks just nu.