Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Mer effektivt att angripa källan för att minska farliga rökgasutsläpp

Teknikinnovationsföretaget Ecomb har lanserat en patenterad teknik som angriper källan till uppkomsten av farliga rökgasutsläpp vid förbränning. Med hjälp av relativt enkla komponenter tillförs förbränningsluft direkt i eldstaden, och genom att den blandas med rökgaserna reduceras utsläpp av miljö- och hälsovådliga ämnen.

Ecotube-systemet är unikt i sitt slag. Det är ett nytt sätt att optimera förbränningsanläggningar med hjälp av dysförsedda rör, så kallade Ecotuber, som installeras i eldstaden. Där bidrar de till en effektivare och framförallt mer miljövänlig förbränningsprocess genom att tillföra förbränningsluft i princip utan begränsningar.
– Det är ett helt nytt sätt att angripa rökgasproblematik på. Andra lösningar kretsar ofta kring att rena rökgaser då de redan uppstått, men vi ser till att hämma uppkomsten från början, förklarar Ulf Hagström, som grundade Ecomb tillsammans med kollegan Eric Norelius för drygt 20 år sedan.

Lägre utsläpp och högre verkningsgrad
Rent tekniskt så tillförs förbränningsluft med ett högt tryck och en hög hastighet vilket maximerar omblandningen av partiellt utbrända rökgaser och luft. Det genererar i sin tur lägre utsläpp av miljövådliga rökgaser såsom kväveoxider och oförbrända komponenter såsom kolmonoxid, kolväten samt partiklar. Dessutom tryggas en högre pannverkningsgrad tack vare en lägre halt av syrgas.
Ecutube-systemet fungerar i de flesta förbränningsanläggningar som eldas med fasta bränslen som stenkol, brunkol, avfall, träbränslen och torv. En väsentlig del av systemet bygger på att Ecotuberna rengörs med jämna mellanrum och processen för det är automatiserad och inbyggd från början. Enklare kan det inte bli, menar Ulf Hagström.
– Effektivisering av förbränningsprocessen är en lönsam investering som dessutom sparar på miljön. Krav och regleringar kring tillåtna utsläppsnivåer skärps hela tiden och behovet av nya lösningar är stort. Med stigande bränslepriser väger även ekonomiska intressen tungt. Vi ser att vi har framtiden för oss nu, konstaterar Ulf.

Ecomb på världsmarknaden?
EU fastställer nya krav och det är mer eller mindre upp till varje land att fastställa en tidsplan för hur de ska mötas. Vissa länder har kommit längre på miljöfronten än andra. Frankrike är ett av dem, och här ser Ecomb en stor utvecklingspotential framöver. Även Polen är en stor och växande framtidsmarknad där det idag finns både ekonomi och investeringsbeslut. I Lublin i sydöstra Polen installeras nu det senaste Ecotube-systemet.
Ecomb bedriver dessutom ett intensivt utvecklingsarbete knutet till nya applikationer av Ecotube-systemet. Hittills har arbetet kretsat kring tillförsel av andra medier än luft. Några exempel på nya medier och tillämpningar är reburning med fasta pulverformiga material som exempelvis torkat rötslam, sågspån och frästorv, eller gasformiga bränslen som biogas, naturgas eller gasol. Det kan också handla om injektion av recirkulerad rökgas från mindre kraftanläggningar i större pannor, samt injektion av kalk för att minska svavelutsläpp, eller ett nytt luftregister för sodapannor inom pappers- och massaindustrin.
– Syftet med nya tillämpningar är givetvis att bredda marknaden och våra möjligheter. Nu är vi även med och bygger en helt ny förbränningsanläggning på Martinique i Västindien. Uppdraget går via en italiensk leverantör som vill dra nytta av vårt system och det känns oerhört positivt att vi nu även får vara med och leverera i helt nya anläggningar, säger Ulf Hagström.
Uppdraget kan mycket väl öppna nya möjligheter för Ecomb på världsmarknaden.