Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Mer hållbar samhällsbyggnad tack vare GIS?

Digitaliseringen för med sig en sfär av nya tjänster och möjligheter, men samtidigt ställs även nya krav på samhället att hänga med i utvecklingen. Det är en av många komplexa frågor som studenter och forskare ägnar sig åt vid Högskolan i Gävle.

Hållbar samhällsbyggnad, stadsutveckling samt insatser för en levande landsbygd, måste harmonisera med tillämpningen av ny teknik. Ny teknik ska bidra till ett effektivare nyttjande av resurser samtidigt som samhället får utrymme att utvecklas.

Betydelsen av GIS
En av hörnstenarna i den hållbara samhällsplaneringen är tillgång till pålitlig information om hur geografin ser ut. För att samla sådan information används avancerade geografiska informationssystem (GIS). Det arbetar man med inom avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad, som är en del av Akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle.
Kartläggning är en viktig del av processen, men inte den enda delen. Viktiga samarbetspartners är både offentliga och privata aktörer som fastställer, presenterar och säljer geografisk information. Flitiga användare av sådan information samarbetar gärna med studenter och forskare från Gävle.
– Lantmäteriet och andra myndigheter samarbetar vi ofta med, men även företag som verkar inom kartläggning och som använder geografisk information. En av våra studenter har nyligen presenterat sitt examensarbete som utförts i samarbete med Gävle kommun och det är bara ett av många framgångsrika samarbeten vi har, berättar universitetslektorn Jakob Nobuoka.
Ett annat hett ämne i år har exempelvis varit hur man ska kunna optimera lokaliseringen av hyrcykelsystem. Även sociala frågor kan få nya svar när studenter har använt modern teknik för att studera trygghetsfrågor och brottslighet på offentliga platser i exempelvis Rinkeby och Gävle centrum.

Optimerad energiproduktion
Högskolan i Gävle utmärker sig bland svenska lärosäten på flera sätt. Den samlade kunskap som finns inom GIS är ett exempel på det. Forskningen är ofta tillämpad, den kommer med andra ord samhället till gagn eftersom den används praktiskt.
Inom avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad utvecklas GIS-teknik för att lösa reella problem. En intressant frågeställning inom det är hur framtidens hållbara städer ska utformas med perspektiv på energiproduktion. Att göra detaljerade potentialanalyser för solenergi kan vara en del av det och i det arbetet kan 3D- och GIS-teknik utnyttjas som effektiva verktyg.
– Vi har etablerat samarbeten inom högskolan för att ta vara på möjligheterna med att använda GIS- och 3D-baserade informationssystem för optimering av energiförsörjning. Dessutom samarbetar vi med framsynta fastighetsbolag och solcellsföretag som ser GIS som verktyg för effektiv planering och installation av framtidens energisystem, informerar professor Stefan Seipel vid Akademin för teknik och miljö.

Mot det hållbara samhället
Jakob Nobuoka och Stefan Seipel är överens om att man vid avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad på flera sätt har lyckats ro i land planerade projekt och målsättningar. Samhällsplanerarprogrammet och Lantmätarprogrammet har båda fått högsta betyg i oberoende utvärderingar och ny finansiering har tilldelats forskningen. Framstegen är många – och än har resan mot det hållbara samhället bara börjat.