Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Mer kollektivtrafik förutsätter bättre framkomlighet

Som Nordens största operatör av kollektivtrafik med buss har Nobina ett stort samhällsnära ansvar. För att göra kollektivtrafiken ännu bättre och mer tillgänglig vill Nobina påverka framkomligheten, vilken är den största utmaningen när det gäller att få fler att åka buss.

Tack vare Nobinas busstrafik kommer över en miljon människor till sina jobb, skolor och andra aktiviteter varje dag. Det är en bra början, men det behövs ett mycket mer omfattande kollektivt resande för att minska transportsektorns stora klimatpåverkan.

Kollektivtrafikens roll
I juni 2017 antogs av riksdagen skärpta klimatmål som för transportsektorn innebär strikta utsläppsvillkor. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Kollektivtrafiken spelar med andra ord en nyckelroll för att Sverige ska uppnå nuvarande klimatmål.
– Att öka kollektivtrafikens marknadsandel i det totala resandet är en viktig utveckling för att nå klimatmålen, samt att minska kollektivtrafikens utsläpp. Det pågår en ständig utveckling inom miljöområdetoch allt fler bussar drivs med el. Men den största klimatutmaningen ligger i att få fler att välja kollektivtrafiken före bilen, säger Jonas Kempe, marknadsdirektör och vice vd på Nobina.

Presenterar framkomlighetsrapporten
Nobina menar att restiden är avgörande för om människor väljer att åka bil eller kollektivt. I en omfattande rapport visar Nobina att framkomligheten har minskat mellan 2013 – 2019. Det finns flera flaskhalsar som begränsar framkomligheten och restiderna har i snitt blivit längre under de senaste åren. Det är speciellt tydligt i de tre storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland.
– Det är uppenbart att minskad framkomlighet ger längre restider och gör det svårare för kollektivtrafiken att locka nya resenärer. Det vi vill göra med framkomlighetsrapporten är att visa på ett antal framkomlighetsåtgärder som kan göras och som i stor del kan finansieras med hjälp av ett ökat kollektivt resande, förklarar Jonas Kempe.

Lyfter viktig diskussion
Fler och snabbare bussar är en lösning som skulle ge kollektivtrafiken fler resenärer – om man först kan lösa framkomligheten. Samtidigt visar framkomlighetsrapporten att resandet skulle öka med 1,3 procent om snitthastigheten i busstrafiken ökade med endast en kilometer i timmen. Därför efterlyser Nobina samarbeten som kan gynna framkomligheten i storstadsregionerna.
– Det blir en gynnsam situation för alla och inte minst för miljön, om fler väljer att åka buss istället för bil, konstaterar Jonas Kempe.
Rent ekonomiskt rör det sig också om stora samhällsvinster, då effekten av förseningar som kommer av begränsad framkomlighet enligt rapporten från Nobina årligen landar på miljardbelopp.