Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Metria är länken mellan kartan och verkligheten

Jämtland är en av Sveriges största besöksregioner, framförallt tack vare fjällturismens starka utveckling. Historiskt har det varit populärt att bygga fritidshus i regionen, och det intresset håller i sig. Många fritidshus har på senare år utvecklats till välutrustade året-runt boenden och det finns också ett stort behov av att bygga nytt i regionen. Kartkonsulten Metria har därför fullt upp med att upprätta detalj- och översiktsplaner på uppdrag av både offentliga och privata aktörer.

Besöksnäringens utvecklingsmöjligheter beror till stor del på de underliggande förutsättningarna för utveckling i regionen. Bra underlag för nybyggnation och infrastruktur underlättar utvecklingen. I takt med att Jämtlands fjällturism utvecklas och ökar blir kraven på boendet högre. Många vill också kunna stanna kvar i regionen och förena fritidsintressen med arbete; en del startar egna verksamheter och flyttar med hela sin familj till regionen. Kort sagt – det händer mycket i Jämtland just nu!

Nytt tjänsteområde – fysisk planering
Som en av Sveriges största leverantör och konsult inom geografisk IT (GIT), geografisk information och fastighetsinformation är Metria en given samarbetspartner då du planerar att bygga nytt.
– Vi satsar på ett för oss helt nytt tjänsteområde nu med fokus på fysisk planering, förklarar regionchef Lennart Svedjesten. Det är i uppstartsfasen vi på kontoret här i Östersund samt våra kollegor i Karlskrona som gör detta inom Metria. Tjänsterna omfattar samtliga handlingar för översikts- och detaljplanering, det vill säga utredningar, skisser, plankartor, planbeskrivningar, behovsbedömningar och enklare miljöbedömningar. I större planarbeten har vi även möjlighet att utföra uppdrag tillsammans med våra samarbetspartners.
Metria erbjuder stor flexibilitet där kunderna själva väljer vilka delar de önskar hjälp med – från enstaka handlingar till fullständig projektledning genom hela planprocessen.
– Efter en lyckad etablering av det nya tjänsteområdet kommer utbudet troligtvis att integreras vid de övriga kontoren, fortsätter Lennart. Tillsammans med vår kompetens inom datahantering och kartframställning, mätning och fastighetsfrågor uppstår synergieffekter genom de nya tjänsterna inom fysisk planering. Eftersom vi numera hanterar hela plan- och genomförandeprocessen säkerställs kvaliteten och vi kan också erbjuda en högre kostnadseffektivitet mot kund.

Starka inom fastighetsrätt
Metria arbetar som bekant även med andra tjänster som till exempel flygbildsfotografering och tillgång till kvalitetssäkrade kart- och fastighetstjänster. . Inom Metria finns även ett antal obemannade flygplan som kan användas vid mätning för kartproduktion vilket sparar in på resurser. Metria kan också hjälpa kunder att utveckla egna applikationer, system och tjänster inom geografisk IT, drift av geografiska IT-system samt geografiska analyser.
– Här i Östersund jobbar vi mest med mätuppdrag, men har även en stark kompetens inom fastighetsrätt där vi gör fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar. Metria har också alla de stora bankerna i Sverige som kunder. Bankerna hämtar sina data från oss. Bank- och försäkringskunderna uppskattar inte minst den unika kunskapen om Fastighetsregistret.
Metria har varit med sedan det gick att hämta informationen digitalt, det vill säga redan på 1970-talet.

Betydelsen av geografisk information
Geografisk information är så oändligt mycket mer än en prick på kartan. Metria samlar in den geografiska informationen så att den blir ett flexibelt verktyg i kundens organisation, omfattande allt från transporter och miljöövervakning till underlag för projektering och byggnation av vindkraft, vägar och industrier.
– Vi förvaltar också stora mängder geografisk data på uppdrag av exempelvis kommuner. Kunden kommer åt informationen via nätet, men det betyder inte att den lagras med hjälp av molntjänster. Istället så har vi kontrollerade lagringsmöjligheter med egna drifthallar i Luleå, förklarar Lennart Svedjesten.
Som regionchef för mätverksamheten inom Jämtland, Västernorrland och Västerbotten kan Lennart efter att ha arbetat med geografisk information på olika sätt i 20 år se till att all Metrias breda kompetens vad gäller insamling, analys, förvaltning och presentation av geografisk information samverkar och på bästa sätt hjälper kunderna att koppla ihop kartan och verkligheten – Metria är länken mellan kartan och verkligheten.