Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Metria är med från start till mål

Malmöregionen präglas av en stark tillväxt sedan minst tio år tillbaka. Under skiftet från traditionell industriregion till blomstrande kunskapsnav har intresset för att bo och verka regionen skjutit i höjden. Behovet av både bostäder och verksamhetslokaler har aldrig varit så stort som idag – en positiv utveckling som också för utmaningar med sig.

Metria hjälper kommuner, myndigheter och företag att hantera de nya utmaningarna med en rad olika tjänster. Traditionellt förknippas Metria med det gamla Lantmäteriets tjänsteutbud omfattande bland annat kartläggning och uppdatering av geografisk IT.
Kartläggning är fortfarande ett stort tjänsteområde, men dagens Metria erbjuder ett betydligt större omfång av tjänster där allt ifrån upprättande av översikts- och detaljplaner till mättjänster inför, under och efter byggnation av vägar, fastigheter och bostäder finns med.

Infrastrukturella satsningar
Som komplett mät- och kartkonsult är Metria med under hela byggprojektets livscykel. Företagets experter anlitas av allt ifrån projekteringsföretag inklusive väg- och vattenprojektörer till stadsplanerare och landskapsarkitekter.
Metria är idag med inför, under och efter flertalet av de riktigt stora byggprojekten i Malmöregionen.
– Det satsas mycket i regionen inför framtiden, där förbättring av infrastrukturen är en av de största investeringarna som görs, förklarar Hans Brovall, arbetsledare på Metria i Malmöregionen.

Med under hela byggprocessen
Hans berättar att Metria involveras i ett stort antal mycket skiftande projekt i regionen. Under senare år har Metria bland annat varit med i ett för regionen mycket stort projekt som omfattar byggnation av nya stationer utmed Pågatågens sträckning. Återkommande uppdrag är renovering av stomnät längs väg- och järnvägssträckor i samband med om- och nybyggnationer.
– Vi utför alla mätningar som krävs innan rälsen byggs, vi bidrar också med kunskap under byggnation och utför regelbundna kontroller. Avslutningsvis gör vi alla viktiga efterkontroller och mätningar när rälsen är på plats, så man kan verkligen säga att vi är en aktör som är med under hela byggprocessen – från start till mål, säger Hans Brovall.

Komplett partner för kommuner
Plantjänster är ett område som Metria kommer att satsa mer på framöver, innefattande bland annat detalj- och översiktsplaner för bostadsbyggnationer eller industrifastigheter. Beställare är ofta kommuner, men även privata projekteringsfirmor.
– För kommuner har vi ett antal kompletta tjänster såsom MBK (Mätning, Beräkning, Kartläggning) där vi axlar hela mät- och kartprocessen å kommunens vägnar. Vi har i dagsläget avtal med flera skånska kommuner avseende MBK, berättar Hans vidare.
Parallellt görs en storsatsning på framtagning av geografisk IT för kyrkogårdar i hela regionen.

Löser utmaningar gång på gång
Industrimätningar är ytterligare ett område som Metria bemästrar. När nya maskiner köps in och gamla flyttas eller skrotas krävs noggranna mätningar av de utrymmen som ska inhysa de oftast mycket dyra maskinerna.
Metria använder sofistikerad teknik för att mäta. Ibland kan det vara fråga om komplexa utrymmen som ska nyttjas på bästa sätt, för detta används en speciell scanningsutrustning som skapar 3D-modeller.
– Vi använder oss mer och mer av GPS-teknik, som utvecklats mycket på senare år. Detta förenklar arbetet och gör mätprocessen betydligt snabbare. Där strängare noggrannhetskrav och rådande omständigheter i fält sätter stopp för GPS, använder vi sedvanliga instrument. Det viktigaste är att vi kan lösa kundens behov, oavsett omfattning, och det tycker jag att vi lyckas med gång på gång, säger Hans Brovall som avslutning.