Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Miljöföretaget Renova tar nästa steg – Exporterar kunskap om Waste Management och Waste to Energy

Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Som kommunägt bolag driver Renova den hållbara samhällsutvecklingen framåt i sin ägarregion. Tack vare stora satsningar på teknik och kunskap ligger Renova i absolut framkant när det gäller hållbar insamling och miljöriktig behandling av avfall. Att förmedla kunskap i och utanför Sverige är också en snabbt växande del av företagets verksamhet.

Renova ägs av elva Västsvenska kommuner och drivs av ett starkt ägaruppdrag där fokus ligger på samhällsnytta. Företaget har gjort en fantastisk resa under de senaste tio åren – från att vara ett renodlat lokalt renhållningsbolag till ett särpräglat regionalt samhällsnyttigt miljöföretag med ansvar för betydligt mer än att enbart transportera och behandla avfall. Renova har i flera avseenden satt Sverige på den internationella hållbarhetskartan där tre viktiga dimensioner finns med, nämligen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
– Vi ska fungera som en regional motor i det gemensamma hållbarhetsarbetet men våra frågor är också globalt angelägna. Vi har bland annat stora möjligheter att exportera vår kunskap om avfallshantering och återvinning som paketerade tjänster inom Waste Management och Waste to Energy, detta efterfrågas allt mer. I Sverige har vi mycket goda förutsättningar över lag eftersom vi ligger så pass långt framme med avfallshanteringsfrågorna, menar Renovas VD Christian Baarlid.

Kunskap på export
Ekonomisk och social tillväxt bidrar tyvärr till större avfallsmängder. När människor får det bättre konsumeras mer, det blir som följd mer förpackningar som ska slängas och energiuttaget ökar. Större efterfrågan leder till större produktion, industrin blomstrar men priset blir en ökad miljöbelastning. Då är det ännu viktigare att man har bra avfallshantering.
Renova använder sig av EU:s avfallstrappa som vägledande verktyg i miljö- och renhållningsarbetet. Det gäller att flytta avfallet så högt upp i trappan som möjligt, allra helst minimera avfallet och i nästa steg återanvända så mycket som möjligt. Längst ner i trappan finns deponering.
– I Sverige deponeras mellan 1 – 2 procent av hushållsavfallet, men i vissa länder i Europa kan siffran hamna på 80 procent. Det är oerhört viktigt att vi kan dela med oss av våra kunskaper och öka utbytet mellan nationer. Vi är bland annat bjudna till Kina nu där vi ska informera om våra system och eventuellt också inleda ett samarbete där vi exporterar kunskap för en mer hållbar avfallshantering, fortsätter Christian Baarlid.

Hållbarhet lönar sig
Hållbara transporter är den största utmaningen i omställningen mot ett fossiltfritt energisamhälle.
– Volvo har utvecklat tunga hybridfordon som går på el och miljödiesel. Redan 2008 presenterade vi den hybridbilen första i vår flotta och visionen är att alla sopbilar ska vara hybriddrivna i Göteborg senast 2021 när Göteborg fyller 400 år. Målet för hela Sverige gällande tunga transporter är ett fossiloberoende transportarbete 2030. Vi kommer att ha uppfyllt målet i vår egen verksamhet redan 2015, upplyser Christian Baarlid.
Men att vara ledande kostar på – att utveckla och testa ny teknik är dyrt och Renova satsar årligen miljonbelopp på att förbättra och uppgradera både anläggningar och transporter. Ombyggnation av anläggningen i Marieholm för rötning av matavfall uppgick till ca 50 mkr. Anläggningen producerar idag slurry, en vätskebaserad materia som används för framställning av biogas. Nästa steg – om det går att skapa hållbarhet – blir att investera i själva rötningsanläggningen där biogasen framställs.
– Att arbeta med avfallshantering och miljöfrågor är en resa utan slut. De behandlingsformer som vi har idag kommer att förfinas med tiden, tekniken går framåt och morgondagens lösningar kommer att vara ännu mer effektiva och miljöriktiga. Vi vågar sticka ut hakan och satsar på en rakt igenom hållbar verksamhet, även om det kan anses som dyra investeringar. Vi vet att hållbarhet lönar sig i det långa loppet, säger Christian Baarlid avslutningsvis.