Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Miljöinsatser förutsätter rätt kommunikation – Det handlar om att förstå verkligheten

De allra flesta av oss eftersträvar ett bredare miljöengagemang, men är vi villiga att betala priset? Fredrik Högberg, miljöstrateg i Kungsbacka kommun, väljer att inte fokusera på statistik och diagram, utan i stället titta på faktiska beteenden.
– Det handlar om att förstå verkligheten och kommunicera utefter den, menar han.

Är Kungsbackaborna miljömedvetna? Säkerligen är det så, men Fredrik Högberg, naturvetare i grunden och miljöstrateg i Kungsbacka kommun sedan ungefär två år tillbaka, blundar inte för verkligheten; det är inte alltid så lätt för människor att leva som de lär.
– Vi lever i en tid då man i media ofta ger en bild av att det är lönsamt och enkelt att vara miljömedveten, men det är en uppfattning som jag tror att många av oss inte alltid delar, menar Fredrik.
Det är här den stora utmaningen ligger, menar han; att förmå människor att ändra sina beteenden och inse att det kostar att ställa om. Sättet att kommunicera måste förändras.
– Statistik biter inte, i stället måste alla ställa sig frågan vad det är för samhälle vi vill ha? Det är i grund och botten en moralisk fråga där det gäller att förstå att vi kanske måste klättra ner en bekvämlighetsnivå och offra saker i vår vardag för att vinna fördelar på lång sikt. Här finns mycket kvar att göra och det är en stor utmaning för mig och hela kommunen.
Fredrik Högberg tycker att man är på rätt väg. Miljöengagemanget kanske var som störst för några år sedan, men när den globala finanskrisen slog till 2008 fick folk annat att tänka på. Nu upplever han dock en uppåtgående trend där miljömedvetenheten på nytt vinner ny mark bland kommunens invånare.

Tydliga riktlinjer
Kungsbacka kommun har förstås formulerat tydliga riktlinjer kring miljö och hållbarhet, vilka utgår från de nationella mål som riksdagen formulerat. De går att ta del av i skrivelsen Miljömål för Kungsbacka 2008-2015 där viktiga arbetsområden lyfts fram, liksom mål och hur de ska uppnås. Skrivelsen är vägledande för alla som bor och verkar i kommunen och belyser bland annat trafik och transporter, vilka anses vara de områden med mest miljöpåverkan i Kungsbacka kommun. Här finns, enligt Fredrik Högberg, en hel del att göra. Nyligen lämnade han själv över ett förslag till kommunledningen rörande en ny fordonspolicy för kommunens fordon.
– Vi leasar/äger idag cirka 400 fordon. Med en så pass stor fordonsflotta är det naturligtvis viktigt att välja bra bilar. Genom att övergå till mindre modeller och välja bättre bränslen, exempelvis biogas, kan vi dra vårt strå till stacken, samtidigt som det förstås handlar om att föregå med gott exempel och skicka rätt signaler till invånarna, berättar han.
Ambitionen är att ändra människors beteenden och därför har man bett drygt 6 000 kommuninvånare att föra dagbok över sina resvanor. I rapporten framgår bland annat att bara tre procent använder cykel som normalt färdmedel, en siffra som Fredrik hoppas kunna förändra.
– I Göteborg ligger andelen cyklister på mellan åtta och tio procent och dit tycker jag att vi kan nå, säger han och nämner även Köpenhamn som allmänt anses vara den stora förebilden i det avseendet. Här talar vi om siffror på uppemot 40 procent.
– Man har jobbat väldigt hårt och enträget, och resultatet visar ju att det går att uppnå mycket goda resultat. Cykeln är ju en sådan fantastisk uppfinning. Den är inte bara bra för miljön, utan för hälsan också.

Mer ekologiskt och KRAV-märkt
En annan viktig utmaning man står inför gäller mat och konsumtion. Kungsbacka kommun rymmer mycket god odlingsmark och här gäller det att göra en avvägning mellan industri- och odlingsmark. En annan ambition inom samma område är att förmå invånarna att äta mer ekologisk och KRAV-märkt mat. I dag är ungefär 15 procent av maten i skolor och på äldreboenden ekologisk och/eller KRAV-märkt, men Fredrik Högbergs ambition är att den siffran ska växa med tiden. Även här handlar det om att ändra på beteenden.
– Vi är vanemänniskor, det här är med andra ord inte enbart en kostnadsfråga för människor. Det gäller för oss att förmedla mervärdet det ger för såväl individen som lantbrukarna och miljön.
Ett exempel på en lyckad miljöinsats i Kungsbacka kommun är projektet Energieffektivisering i kommunens lokaler. Projektet avslutas till sommaren och då beräknas kommunens energikostnader minska med nästan fem miljoner kronor om året. Investeringarna har uppgått till 40 miljoner kronor i till exempel vatten- och elbesparingsåtgärder och förbättringar av värme- och ventilationssystem. Detta innebär att åtgärderna är ekonomiskt lönsamma inom åtta år.
För miljöns del medför det att kommunens utsläpp av koldioxid kommer att minska med ungefär 4 300 ton per år.