Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Miljöklokt boende med solenergi

Det kommunala bostadsbolaget Eksta Bostads AB är i allra högsta grad en frontfigur som bygger framtidens Kungsbacka. Genom att bygga kommunens första trygghetsboende visar Eksta än en gång prov på sin framsynthet och förmåga att förena alla hållbarhetsperspektiv.

Genom att i tidigt skede satsa på förnybart med biobränslebaserad uppvärmning banade Eksta väg för en större omställning i Kungsbacka. Det kompletterades snart med fler initiativ där Eksta bland annat visade att det är fullt möjligt att ta vara på energi från solen även i Sverige. Idag värmer man vatten med solfångare och producerar el med solceller på flera av fastigheterna inom Ekstas bestånd – och vid nybyggen är tillvaratagande av solenergi numera ofta en självklarhet.

Den bästa kilowattimmen
Eksta äger och förvaltar cirka 2700 bostäder, flera äldreboenden, förskolor och skolor samt en liten del kommersiella lokaler. Företagets namn har skapats med hjälp av de fem ledorden Ekonomi, Kvalitet, Service, Trivsel och Ansvar. Det är med dessa kärnvärden, samt med mottot det miljökloka boendet, som Eksta möter framtiden.
I det närmaste kommer Eksta att bygga Kungsbackas första trygghetsboende. Precis som namnet antyder så handlar det om ett boende som ger extra trygghet, riktat mot äldre på över 65 år som behöver stöd i sin vardag men som ändå vill ha ett eget boende. Projektet är ett ypperligt exempel på hur Eksta fokuserar på social hållbarhet och samtidigt uppfyller höga krav på miljöområdet.
I ett annat projekt förtätar Eksta med nya hyresrätter i ett befintligt område i Fjärås. I kvarteret Solliden byggs nya bostäder med passivhusteknik, vilket gör att behovet av energi som måste tillsättas för att värma huset är minimalt. Det ligger helt i linje med Ekstas vision om ett hållbart samhälle, vilket förtydligas ytterligare genom att fastigheterna dessutom kommer att få solel.
– Att bygga energieffektivt och att använda förnybara energikällor, där solenergi utgör en del av en helhet, är vår framtid. Passivhustekniken är det mest energisnåla man kan bygga idag och om vi ska bygga en hållbar framtid för Kungsbacka så måste vi fokusera på att minimera energibehovet. Den bästa kilowattimmen är den som aldrig används, säger Eksta Bostads vd Christer Kilersjö.
Alla fastigheter kommer i framtiden inte att vara passivhus, och all energi som behövs kan inte tryggas enbart med hjälp av solens strålar. Det blir en kombination av olika tekniker och olika förnybara alternativ som sätter en ny standard. Här har Eksta redan kommit långt, vilket de senaste årens byggnationer liksom nuvarande projekt vittnar om.

Fortsätter hållbart
Eksta ska bygga drygt 250 nya hyresrätter inom de närmaste åren. Det nuvarande projektet på Solliden är ett litet tillskott. Ett lite större tillskott blir det på Tölö Ängar, där Eksta samverkar med flera andra aktörer för att utveckla ett helt nytt bostadsområde. Eksta kommer att bygga 46 hyresrätter och även här handlar det om passivhus. Området blir energieffektivt tack vare att solenergin används optimalt med både solfångare och solceller orienterade i olika väderstreck på taken. Eksta visar tydligt hur man har för avsikt att fortsätta sin utveckling med hållbarhet i centrum.