Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Miljöminister Karolina Skog vill höja ambitionsnivån

FN-konventionen om biologisk mångfald har skapats för att det i världen råder skarpt läge med stora hot mot många arter. Den globala klimatdebatten påskyndas då konsekvenserna av vår klimatpåverkan blir allt svårare. Hur ska vi i Sverige fortsätta arbetet med att rädda klimatet?

Klimatfrågan är en stor utmaning och det finns i Sverige en väldigt tydlig vilja när det gäller att samverka för att möta den.
– Medvetenheten är hög inom alla sektorer och det är bra, det stöttar arbetet för att uppnå förändring. I Sverige får vi till exempel snart en unik lagstiftning i form av den nya klimatlagen och det är ett stort kliv framåt, säger miljöminister Karolina Skog.
I fjol enades partierna inom den så kallade Miljömålsberedningen om att Sverige ska ha ett nettoutsläpp på noll procent av klimatpåverkande växthusgaser till 2045. Det omfattar en minskning på 85 procent jämfört med utsläppsnivåer från 1990, och resterande del kommer Sverige att kunna tillgodoräkna sig genom investeringar i andra länder.

Förändring tar tid
Många frågar sig nog hur det kommer att vara genomförbart i praktiken. Klimatförändringarna har inte byggts upp över en natt. Det är inte heller ett fåtal sektorer som kan pekas ut som ensamma miljöförstörare.
Hotet mot vår miljö och vårt klimat är något som alstrats och utvecklats över tid. Det är dock hög tid att agera nu, och därför pågår många olika initiativ på global nivå som stöttas med det som görs inom nationerna ända ner till lokalsamhällets nivå.
I Sverige vill miljöminister Karolina Skog arbeta för att uppnå konkreta resultat som människor känner av och kan relatera till. Genom att göra förändringar som märks och känns kan man motivera fler till att agera, menar hon. I det arbetet ingår en mängd åtgärder som fungerar proaktivt och som kan få en stor påverkan på hur framtidens miljöarbete kommer att se ut.
– Klimatarbetet är inte en ensam fråga. Det är ett arbete som innefattar förbättringar inom alla branscher och alla typer av verksamheter. Förändring tar tid, men vi måste börja någonstans, och här har Sverige i många avseenden kommit längre än den globala klimatdebatten.
Inom transportsektorn pågår det exempelvis många olika saker som kommer att förändra mycket över tid – allt från att utöka möjligheter för att cykla till att prioritera förnybara bränslen. Inom energisektorn finns sedan länge skarpa initiativ för att fasa ut det fossila.

Höja ambitionsnivån
Sverige ska enligt Karolina Skog kliva upp till en mer offensiv miljöpolitik. Det innefattar en blandning av morötter och piskor för att höja ambitionsnivån inom allt från transportbranschen till energiproduktion till ett hållbart producerande samhälle.
– Bland morötterna finns Klimatklivet, ett stort investeringsprogram som är väldigt populärt och som kan sökas av kommuner, organisationer och företag. Syftet är att stötta lokala klimatförbättrande åtgärder. En annan viktig satsning som också kan benämnas som morot är ett ökat direktstöd för investeringar i solenergi i mikroproduktion, berättar Karolina Skog.
Svensk förnybar energiproduktion är mycket beroende av de så kallade elcertifikaten som är ett marknadsbaserat stödsystem som är gemensamt för Sverige och Norge. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och ambitionen är att det ska finnas kvar för att även i framtiden stötta förnybar energiproduktion. Det finns även planer på att utöka systemet framöver.
– Att tänka långsiktigt och se optimistiskt på att vi kommer att få stora investeringar inom förnybar energiproduktion i Sverige är ett viktigt budskap som vi kommer att fokusera mycket mer på, konstaterar Karolina Skog, och tillägger slutligen att Almedalsveckan i Visby kan vara ett bra forum för det, liksom för att många andra miljö- och klimatrelaterade frågor ska tas upp på bred front.