Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Miljöprojekt vinner mark i Ljusdal

I år drar Ljusdal Vatten AB igång ett planerat överledningsprojekt, som är det största miljöprojektet i företagets historia.

Ljusdals kommun är med sina 56 kvadratmil Sveriges tjugonde största kommun till ytan och har en omfattande VA-infrastruktur, bestående av 60 mil ledningar och ett hundratal anläggningar.

I Ljusdal finns kommunens största avloppsreningsverk. Det togs ursprungligen i drift 1967 och klarar inte dagens riktvärden. Det innebär en miljöbelastning samtidigt som boende återkommande besväras av dålig lukt. Reningsverket ska därför renoveras och byggas om.

Även reningsverket i Färila, som är den tredje största tätorten i kommunen, efter Ljusdal och Järvsö, är gammalt och nedslitet. Det kommer därför att rivas och ersättas med en pumpstation, som pumpar avloppsvattnet till reningsverket i Ljusdal.

Dessutom kommer vattentäkterna för de båda orterna att förstärkas. Idag saknar de reservvattenförsörjning, vilket också kommer att åtgärdas med den nya lösningen.

– Vid avbrott kommer Färila kunna försörja Ljusdal med vatten och vice versa. Det uppnår vi genom att lägga nya ledningar mellan orterna, en sträcka på 15 km, säger Sven-Arne Persson, verksamhetschef för Ljusdal Vatten AB.

Resultatet av överledningsprojektet blir en långsiktig lösning för tätorternas vattenförsörjning och avloppsrening, vilket gagnar invånarna. Även miljön är en vinnare då avloppsvattnet som rinner ut i Ljusnan och vidare till Östersjön blir renare.

Projektbudget på 50 miljoner
Hela projektet beräknas vara klart den 31 december 2017 och kosta 50 miljoner. Det kommer att utföras av egen personal, samt entreprenörer.

– När man lägger ledningar borrar man nu för tiden horisontella hål, genom så kallad styrborrning, där ledningarna stoppas ner. Vi hyr in entreprenörer som utför borrningarna medan vår personal bygger ledningarna, berättar Sven-Arne Persson vidare.

Med tanke på att Ljusdal Vatten har en omsättning på 30 miljoner och en investeringsbudget på 10-15 miljoner under ett normalår, så utgör projektet en mycket stor investering. Särskilt då det inte kommer in några intäkter i form av nya anslutningsavgifter.

– Vi kommer att låna upp pengarna i sin helhet och dela upp finansieringen över tid.

Fler projekt drivs av koncernen
Av kommunens 19.000 invånare är 13.000 kunder hos den kommunalägda koncernen Ljusdal Energi. I koncernen finns sju verksamhetsbolag. Förutom det omfattande överledningsprojektet som drivs av Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB, så driver Ljusdal Energi AB (Fjärrvärme) en ombyggnad av hetvattencentralen i Ljusdal för 100 miljoner.

– Flera hundra kubikmeter olja kommer att ersättas med biologiska produkter som flis och grot etc, säger Sven-Arne Persson.

Dessutom pågår utbyggnaden av bredbandsfiber i kommunen.

– Genom att vara framgångsrika när det gäller att erhålla bidrag från olika instanser har Ljusnet AB (TV och Bredband) lyckats finansiera en stark bredbandsutbyggnad även i glesbygden, avslutar Sven-Arne Persson.