Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

MIMAB skapar tillväxt tillsammans med Göteborgs Hamn

Maskinpark och personal på MIMAB Skepps- & Industriservice AB står i beredskap dygnet runt. Inget uppdrag tycks vara för stort eller för litet – för MIMAB finns det bara en prioritet och det är att lösa kundens logistik. Tack vare sitt strategiska läge i hjärtat av Skandiahamnen kan MIMAB vara på plats även med mycket kort varsel.

I Chiquitas gamla lokaler i Skandiahamnen bedriver MIMAB en mycket omfattande omlastnings- och stuveriverksamhet. När bröderna Michael och Mathias Bergman etablerade företaget för drygt tio år sedan fanns en tydlig tillväxtambition med från början. I samband med att en fantastisk möjlighet dök upp i form av nya lokaler, Terminal 643, nåddes en milstople i brödernas vision för företagets framtid.
– Vi ser väldigt ljust på framtiden nu, konstaterar vd Michael Bergman. Den största utvecklingen kommer att ske framgent tack vare det nya operativa läget. Samtidigt ser vi en tydlig trend där godsvolymer till och från hamnen ökar. Större flöden gynnar naturligtvis vår verksamhet såväl direkt som indirekt. Direkt eftersom vi hanterar godset, och indirekt eftersom hamnens attraktivitet går hand i hand med vår egen dragkraft gentemot vår kundgrupp.

Effektivare crossdockningstjänster
MIMAB har ett antal huvudsakliga verksamhetsområden: Industri, transport, ytbehandling, godshantering samt lastsäkring. Godshantering mot rederier och industrier har precis som Michael beskriver haft en märkbar tillväxt under de senaste åren och ytterligare tillväxt är att räkna med.
– Flytten till inre Skandiahamnen medför framförallt en stor utvecklingspotential för oss i det att vi nu kan erbjuda betydligt effektivare crossdockningstjänster direkt inne i hamnen, vi behöver inte förlita oss på långa transporter från det yttre hamnområdet och det medför inte bara en kostnadsfördel utan kan även minska miljöavtrycket avsevärt. Med järnvägsspår direkt in i terminalen effektiviseras vårt arbete avsevärt.
Faktum är att MIMAB opererar den enda terminalen för omlastning i hjärtat av Skandiahamnen, ett stenkast från kajerna där de riktigt stora lastfartygen lägger till.
– Vi kan till och med bidra till att locka gods till hamnen som annars inte skulle ha gått via Göteborg, därmed har vi även en betydande roll i regionens utveckling som transportnav, menar Michael.

Utveckling ger ringar på vattnet
MIMAB etablerades då det fanns ett stort behov av omlastning av tunggods, styckegods och liknande till lastbärare samt containers för vidare sjötransport via Göteborgs hamn. Att man nu fått ett betydligt bättre utgångsläge i inre hamnen ger naturligtvis ringar på vattnet. Både Michael och Mathias hoppas på att kunna utöka personalstyrkan redan under nästa år som en naturlig följd av en noterat större efterfrågan.
– Vi ser Göteborgs Hamn som ett framstående logistiknav i norra Europa. Vi har i samband med flytten till Terminal 643 utökat vår hantering av gods med möjlighet till crossdockning av övriga volymprodukter såsom pappers- och massaprodukter till container för vidare sjötransporter via Göteborgs Hamn, och vi har dessutom lyckats knyta långvariga kontakter som vi tror kommer att bidra till större tillväxt framöver. Vår främsta styrka är att vi kan agera snabbt och vi löser alltid kundens logistik.
Michael Bergman poängterar att framtidsvisionen till stor del bygger på en utökning i tunggods- och projekthantering mot sjöfart. Företaget har gjort omfattande investeringar under de senaste åren för att effektivisera hanteringen av den här typen av gods, och hoppas nu på att kunna bygga fler långsiktiga relationer med rederier och speditörer över hela Europa.