Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mineralvatten direkt ur kranen

Helsinge Vatten ser till att merparten av kommuninvånarna i Ovanåker och Bollnäs har tillgång till rent och friskt vatten. Vattnets kvalitet är faktiskt så hög att det kan jämföras med det finaste mineralvattnet – och det mest fantastiska är att det kommer direkt ur kranen hemma, i skolan och på arbetsplatsen.

Helsinge Vatten har sedan övertagandet av driften av den kommunala VA-verksamheten i Ovanåker och Bollnäs kommuner under 2009 satsat mycket på att bygga ut VA-nätet i de två kommunerna. Man fortsätter att investera för framtiden och färdigställer just nu två större projekt som båda är av stor betydelse för Ovanåkers och Bollnäs hållbara utveckling.

Effektivare vattenförsörjning
Det ena projektet omfattar en större utbyggnad och sammankoppling av stora delar av VA-nätet mellan Edsbyn och Alfta i Ovanåkers kommun, så att kommunens största tätorter försörjs från samma vattenverk.
– Genom att bygga en överföringsledning för vatten ända till Alfta kan vi koppla bort det enda ytvattenverk vi har, och enbart använda grundvatten till alla våra abonnenter inom kommunen. Projektet har en budget på omkring 12 miljoner kronor vilket för oss är väldigt stort, säger Helsinge Vattens vd Ylva Jedebäck Lindberg.
Till ytan är både Ovanåker och Bollnäs två stora kommuner i Hälsingland, men utanför tätorterna kan det vara glest mellan husen. Det ger naturligtvis extra utmaningar när det gäller utbyggnaden av VA-nätet, men samtidigt är Helsinge Vatten måna om samhällsnyttan med målsättningen att alla ska ha tillgång till rent vatten.
– Även om det är längre sträckor som ska byggas ut så är processen kostnadseffektiv tack vare grundvattnets goda kvalitet. Det är i princip som rent mineralvatten direkt ur källan, tillägger Ylva.

Renoverar avloppsreningsverk för mångmiljonbelopp
Det andra stora pågående projektet omfattar en uppgradering och ombyggnad av ett avloppsreningsverk i Bollnäs kommun, närmare bestämt i utkanten av Bollnäs tätort. Projektet har pågått under drygt ett år och planeras färdigställas efter sommaren 2018. Reningsverket kommer att få en helt ny reningsprocess och flera nya byggnader runtomkring, det hela motsvarande en investering på mellan 75 – 80 miljoner kronor.
– Detta är en av våra största investeringar på längre och den handlar om att säkra driften i ett reningsverk som redan tjänat under minst 50 år. Vi uppgraderar det för att säkerställa att de skärpta lagarna kring avloppsrening efterlevs, men också för att vi ska kunna driva en mer effektiv och långsiktig reningsprocess i Bollnäs, kommenterar Ylva Jedebäck Lindberg.
Det nyrenoverade reningsverket kommer att ha en effektiv rening med modern hantering av både fosfor och organiska ämnen som förbrukar syre när de bryts ner. Genom att det mesta tas om hand redan vid reningsverket kan övergödning respektive syrefattiga vattendrag förebyggas.
Ylva är mycket stolt över den senaste investeringen som utgör ett stort bidrag från Helsinge Vatten ur miljösynpunkt. Projektet i Ovanåker ger störst samhällsnytta genom att det tryggar en basfunktion i samhället – rent vatten och därmed också god hälsa. Båda projekten är bevis på att Helsinge Vatten satsar på en hållbar framtid för ägarkommunerna.