Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Mittuniversitetet framhåller imponerande bredd inom både psykologi och genusvetenskap

Psykologi och genusvetenskap är två viktiga områden inom Institutionen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, som även omfattar sociologi, ekonomi, juridik, statsvetenskap och turism. Avdelningen för psykologi fokuserar på samtliga förekommande delområden inom psykologin – från klinisk psykologi till miljö- och arbetspsykologi. Vid institutionen samordnas även den tvärvetenskapliga genusforskning vid Mittuniversitetet i ett Forum för genusvetenskap.

Psykologprogrammet är fortfarande relativt nytt för Mittuniversitetet, en stor del av verksamheten handlar om att bygga upp en bra grund för vidareutveckling av psykologutbildningen. Bland annat så har en helt ny mottagning byggts upp där studenter träffar egna klienter för terapi.
Psykologi omfattar en stor mångfald av forsknings- och utbildningsområden där Mittuniversitetet satsar på en helhet som täcker in det mesta från biologisk och klinisk psykologi till arbets- och organisationspsykologi, samt även områden som utbildnings-, miljö- och idrottspsykologi kopplat till andra starka kunskapsmiljöer vid universitetet.

Beslutsfattande i grupp
Docent Ingrid Zakrisson vid Avdelningen för psykologi har länge intresserat sig för faktorer som påverkar demokratiskt beslutsfattande i grupp. Det kan vara exempelvis könsskillnader där det vi uppfattar som avgörande skillnad egentligen beror på andra faktorer som miljö, situation och gruppens sammansättning.
– Vi undersöker bl.a. gruppens olika val beroende på situation. I tävlingsinriktade sammanhang är det ofta fråga om ojämlika val, men om man har en blandad grupp blir valen ändå mer jämlika än om gruppen består av enbart män eller enbart kvinnor, förklarar Zakrisson.

Värdefulla kunskapsutbyten
Mittuniversitetet har kontakt med mentorföretag som tar emot studenter för träning av praktisk metodik och tillämpningar inom psykologin. Studenterna får bl.a. vara med och samla in data för utredningar, göra analyser och förbereda beslutsmaterial. Det finns ambitioner om att bygga upp ännu tätare kontakter med både företag och offentlig verksamhet för att öka kunskapsutbytet.
– Det viktigaste är kanske inte vilket område man verkar inom, utan att utbytet genererar värden för alla parter. Studenterna ska få tillgång till inspirerande mentorskap och företagen får möjlighet att ta del av ny kunskap och forma framtida potentiella medarbetares kompetens, fortsätter Ingrid Zakrisson.

Nyliberala samhället utgör utmaning för genusteorin
Genusforskningen vill visa att uppdelningen i två kön påverkar samhällets funktioner inom en rad olika områden. Vad vi uppfattar som typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt påverkar vem som kan, vill eller får göra vad i samhället. För att samordna genuskunskap inom alla vetenskapliga fält har Mittuniversitetet satsat på att bygga upp ett Forum för genusvetenskap, med Siv Fahlgren, docent i genusvetenskap, som föreståndare.
Fahlgren driver själv ett flertal genusforskningsprojekt. Normalisering och den neoliberala välfärdsstaten är ett av de större projekten som finansieras av Vetenskapsrådet (2012 – 2015). Projektet bygger vidare på ett tidigare tvärvetenskapligt samarbetsprojekt med Umeå universitet: Challenging Gender, som också finansierades av Vetenskapsrådet (2007 – 2011). I dagens nyliberala samhälle, där individens egna val och eget ansvar betonas, osynliggörs betydelser av relationer som kön, ras/etnicitet och klass. Detta utgör en allvarlig utmaning av genusforskningen som bygger på föreställningar om strukturella maktskillnader mellan könen. Det nya projektet ska arbeta för att öka förståelsen för hur genusrelationer verkar, och för hur genusteori kan producera kunskap för förändring, i dagens samhälle.
– Inom ramarna för detta projekt vill vi vidareutveckla förståelsen av normalisering i det nyliberala samhället ur genusperspektiv. Fyra forskare vid Mittuniversitet deltar i projektet, och ett par gånger årligen hålls workshops med ett nationellt och internationellt nätverk av forskare från olika lärosäten, berättar Siv Fahlgren.
.

Ny kurs ökar genusperspektiv i lärandemiljöer
Inom Forum för genusvetenskap samordnas också utbildning på olika nivåer i genusvetenskap. Nyligen introducerades en kurs i två delar (vardera på 7,5 högskolepoäng) som orienterar lärare inom området lika villkor i undervisning, lärande och forskning.
I dessa kurser utvecklas grundläggande genuspedagogiska kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer medvetet för lika villkor i undervisning och forskning, och kursdeltagarna tränas i att omsätta kunskaperna i praktiken och integrera dem i sin ordinarie verksamhet. Kursen har tagits fram för Mittuniversitetets egna lärare, men är naturligtvis öppen för alla som är intresserade av att bredda sin pedagogiska verksamhet för lika villkor.