Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Möt framtiden tillsammans med Vöfab

Det är troligtvis mycket få kommunalägda företag som kan visa ett lika starkt entreprenörskap i sann småländsk anda som Vöfab, ett av fem företag under Växjö kommunföretag AB (VKAB).
– Aktuella projekt vittnar om en mycket spännande utveckling för Växjö, konstaterar Vöfabs vd Christer Carlsson, och syftar bland annat på nya Bergunda skola som Vöfab planerar att bygga på uppdrag av Växjö kommun.
– Växjö växer och vi är en del i detta.

Att Vöfab är med där det händer råder det ingen tvekan om. I takt med att Växjö växer får det kommunala fastighetsbolaget fler uppdrag att bygga om och bygga nytt.
Som exempel kan nämnas att 2014 färdigställdes Vikaholms förskola och förskolan Paletten, som idag är en av Sveriges största förskolor. Även tillbyggnaden av gymnasieskolan Kungsmad blev klar 2014. Skolan präglas av en inspirerande läromiljö med modern teknik och design.
Nu planeras en ny F-9-skola för ungefär 1000 elever, nya Bergunda skola. Det är stort, och Christer Carlsson räknar med en fortsatt positiv trend för Vöfab.

Bygger framtidens fastigheter
Nya Bergunda skola kommer att ersätta Bergundaskolan som redan finns i området. Ingvar Eek, projektledare och planeringsansvarig för byggnationen av skolan, avslöjar att man i ett mycket tidigt skede siktat på en energieffektiv miljöbyggnad med stora inslag av trä.
– Förskolan och sporthallen är byggda helt i trä i enlighet med Växjö kommuns träbyggnadsstrategi, där minst 50 procent av våra nybyggnationer ska vara träbaserade till 2020. Övriga delar är byggda i prefabricerad betong eftersom det rör sig om väldigt stora spännvidder, förklarar Ingvar Eek.
Skolan är projekterad för miljöbyggnad silver och målet är att byggnaden ska miljöcertifieras.
Material är valda för att få så liten miljöpåverkan som möjligt, skolan kommer dessutom att förses med solceller på taket och ett fördröjningsmagasin för lokalt omhändertagande av dagvatten. Behovsstyrd ventilation gör att energiförbrukningen landar på extremt låga 45-50 kWh/m2 och år exklusive verksamhetsel.
– Nya Bergunda skola är ett mycket bra exempel på hur vi möter framtiden, menar Christer Carlsson. Den illustrerar våra tankesätt och visar vilka möjligheter vi kan erbjuda för alla som vill vara med och utveckla framtidens energieffektiva, hållbara fastigheter.

Utveckling utöver alla förväntningar
Byggnadsingenjör Ida Karlsson vittnar gärna om de fantastiska möjligheter som finns i den kommunala sfären. Efter ett flerårigt samarbete med Vöfab, omfattande både praktikperioder och examensarbete knutet till föreningen Goda hus, fick Ida Karlsson en traineetjänst som sedermera ledde till hennes nuvarande position som byggnadsingenjör på Vöfab.
– Det är en utveckling utöver alla förväntningar, säger Ida, som idag är en del av projektgruppen som planerar, renoverar och bygger nya fastigheter i Växjö kommun.
Rollen som byggnadsingenjör omfattar många roller på en och samma gång. Och det finns lika många utvecklingsmöjligheter.
– Eftersom Vöfab både bygger och förvaltar så finns det väldigt många möjligheter i samma organisation. Speciellt givande är det att få vara med och bygga upp något och dessutom ta väl hand om det under en väldigt lång tid framöver, fortsätter Ida Karlsson.

Ökad mångfald – och hållbarhet
Nästan alla lokaler som byggs och förvaltas av Vöfab hyrs av de kommunala förvaltningarna. Som samhällsbyggare ser Vöfab även möjligheter i att integrera en större mångfald i den kommunala organisationen.
– Vi är med och stöttar olika initiativ i samhället, som Goda Hus med koppling till forskning vid Linnéuniversitetet, säger Christer Carlsson. Vöfab samarbetar även med andra lärosäten som Lunds Universitet, i ett projekt där frågan om lappa/laga eller bygga nytt utreds. Vi samarbetar utanför regionens gränser för en mer hållbar utveckling inom fastighetsbranschen i stort, och det tänker vi fortsätta med.
– Med ca 20000 människor dagligen i våra byggnader har Vöfab tillsammans med Växjö kommun en stor påverkan i utvecklingen och synen på Växjö som stad, avslutar Christer Carlsson med.