Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Mouldex skapar förutsättningar för att bygga mer i trä

Det finns ett enormt värde i att ta tillvara på och vidareförädla mer svensk skogsråvara inom landets gränser. Om vi kan skapa effektiva system för att bygga mer i trä, såväl bostadshus som kommersiella fastigheter, så skapas ett flertal positiva synergieffekter till förmån för Sveriges ekonomi. Effekterna skulle yttra sig i form av fler arbetstillfällen, nya tillväxtmöjligheter för skogsindustrin samt inte minst fler klimatsmarta fastigheter.

Mouldex företräder Ledineks maskinsortiment i Sverige. Allt som finns inom Ledinek går att få tag på, och Mouldex erbjuder även ett helstäckande serviceutbud, reservdelar samt maskinombyggnader och uppgraderingar. Maskinerna används inom den moderna skogs- och byggindustrin för att förädla trä, bland annat korslimmat trä.
– Korslimmat trä har många fördelar ur både miljö- och kostnadssynpunkt. En av de främsta är att man med hjälp av tekniken uppgraderar virket, det går med andra ord att använda sämre virkeskvalitet ner till sjunde sortering. Dessutom blir korslimmat virke väldigt slitstarkt och lämpar sig således för bjälklag som exempel. Ur sågverkens perspektiv är den ekonomiska frågan självklar, de tjänar givetvis på att ta vara på så mycket träråvara som möjligt, förklarar Jonas Wahlbeck, försäljningschef på Mouldex.

Banar väg för trästäder
Mouldex samarbetar bland annat med Martinsons, en av Sveriges största träförädlingsindustrier. Martinsons bygger för närvarande ett 22 våningar högt flerbostadshus i Sundbyberg. När det gäller trenden att bygga högt i trä tror Jonas Wahlbeck på en ljus framtid i Sverige.
– Det har redan konstaterats att tekniken finns och att bygga högt i trä går att utföra på ett kostnadseffektivt sätt. I takt med att nya trästäder växer fram gynnas naturligtvis miljön tack vare mindre klimatpåverkan. Trähus går att bygga så att de blir klimatneutrala över tid och det är något som alla samhällen borde sträva efter, menar Jonas, som ser en klar samhällsnytta även i det att människor mår bra i trähus.
Trä absorberar koldioxid under hela sin livstid. Trähus har dessutom tydliga hälsofördelar för människor. Men en fråga har länge kretsat kring möjligheterna att bygga högt i trä – det har tidigare funnits en oro kring brandrisk. Jonas förklarar att med modern teknik och limträ (korslimmat trä) löser man även den biten.
– Limträhus möter extremt höga krav när det gäller brandklassning, eftersom limträ är brandbeständigt och stommen håller även under den belastning som en eventuell brand medför. Limträ överträffar därför många andra alternativ ur brandsäkerhetssynpunkt.

Förädling lönar sig
Att bygga med korslimmat trä är framtiden för såväl svensk byggindustri som för svenska sågverk. Ur sågverkens perspektiv lönar det sig att hitta nya användningsområden för råvaran. Att förädla mer trä inom Sveriges gränser är det allra viktigaste. Tekniken för korslimmat trä är relativt kostsam vid uppstart, men i gengäld får man stora produktionsvolymer och framförallt en högre nyttjandegrad av råvaran.
– Vi märker att marknaden har börjat intressera sig för korslimmat trä. Det gäller att man får med sig byggherrar, byggbolag och arkitekter. Vi märker att de här grupperna har börjat se limträ som ett attraktivt alternativ och det ter sig mycket positivt för framtiden. Det gäller för såväl svensk skogs- och sågverksindustri som för oss som tillhandahåller maskiner för förädling. Dessutom gynnas hela samhället genom bättre fastigheter med lägre klimatpåverkan, säger Jonas Wahlbeck som avslutning.