Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

MTC vänder belastning till lönsam fördel

Den nystartade Umeåbaserade verksamheten MTC, Miljötekniskt centrum, förenar akademisk forskning med samhällsnytta. Dessutom skapas fördelar i form av ökad lönsamhet för näringslivet. Det låter nästan för bra för att vara sant, men med ny teknik är det möjligt att omvandla avfall till nya produkter av kommersiellt värde.

MTC är det senaste tillskottet i Umeås expansiva energi- och miljökluster som successivt byggs upp i Dåva företagspark. Verksamheten är så ny att portarna till själva anläggningen inte slagits upp officiellt ännu, även om forskningssamarbeten pågått sedan en tid tillbaka.
– MTC är fortsättningen på många års forskning och utveckling tillsammans med både industri och akademi, säger VD för MTC, Magnus Bergknut.

Tydlig miljönytta
MTC är en storskalig forsknings- och demonstrationsanläggning för ny teknik inom avfallshanteringsområdet. Här ska man kunna testa ny miljöteknik i tillräcklig skala för att tekniken ska kunna appliceras i kommersiellt syfte direkt, om intresse finns. Och intresse finns, enligt Magnus Bergknut.
– Målet är att vi ska utveckla nya och innovativa lösningar med tydlig miljönytta inom bland annat avfallshantering, förorenad mark och vattenrening. Att vi gör detta i Umeå är en naturlig utveckling eftersom mycket av det vi testar kommer från Umeå universitet. Det finns redan stort intresse för vår verksamhet, Umeå är sedan länge en utpräglad miljökommun med skarpa miljömål.
Till grund för MTC ligger även samverkan med forskare vid andra lärosäten, däribland Luleå tekniska universitet och Chalmers. Även om samarbetet bygger på kunskapsutbyte med universitet är MTC ett privat initiativ. MTC ägs av Balticgruppen genom miljöföretaget Envix, ett Umeå-baserat bolag som är känt för att lösa komplexa problem inom gruv-, mark- och vattenmiljö.

I linje med EU-beslut
Magnus Bergknut är övertygad om att MTC kommer att bli en internationell spelare. Avfallsfrågor, vattenrening och resurshushållning är som bekant globala frågor. Även om Sverige ligger bra till gällande utveckling av miljötekniska lösningar så finns det alltid mer att göra, menar Magnus. Han sammanfattar visionen bakom MTC:
– Vi ska dela med oss av den kunskap som alstras inom MTC till förmån för miljön i stort. Det finns beslut på EU-nivå om att minska avfallsmängderna. Genom att arbeta med ekonomiska styrmedel som gör det dyrt att producera avfall försöker EU hämma uppkomsten av avfall. Det avfall som ändå produceras ska återvinnas och återanvändas så långt som möjligt, och här kan vi bidra med vår kunskap.

Intressant alternativ
Potentiella kunder är företag och industrier som redan nu vill ställa om till en mer hållbar avfallshantering. Lösningar som är mer lönsamma än deponiavgifter är naturligtvis av intresse på marknaden.
MTC erbjuder helt enkelt möjligheter för att omvandla belastningar till lönsamma fördelar genom att utveckla, testa och introducera nya lösningar för att omvandla avfall till nya, värdefulla produkter.