Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Munkedal möter ny generation äldre

Munkedal förbereder för en ny generation äldre och med det samtidigt en ny generation medarbetare som ska säkerställa att hemtjänsten fortsätter att vara bland landets bästa. Munkedals hemtjänst rankas högt och det är brukarna själva som fått svara på frågor om hur väl tjänsten möter deras behov och önskemål.

– Vi arbetar med tydliga värdegrunder och det ger resultat, säger Maria Ottosson Lundström, sektorchef, vård och omsorg i Munkedals kommun.
I socialstyrelsens senaste kvalitetsundersökning får Munkedal gehör för sitt engagemang då 99 procent av brukarna som deltog i undersökningen svarat att man blir bemött med värdighet och 97 procent anser att hemtjänsten tar hänsyn till individuella önskemål.
– Vi gläder oss naturligtvis över resultaten, men arbetet slutar inte här, fortsätter Maria. Vi arbetar med ständiga förbättringar i syftet att skapa en modern omsorg som tar hänsyn till individen.
Med modern teknik kan man exempelvis förbättra möjligheterna för många äldre att leva mer självständigt och bli mer aktiva i sociala sammanhang. I Munkedal utbildas nu ett antal teknikcoacher som bland annat har i uppdrag att hitta nya möjligheter för fler att öka sin livskvalitet med hjälp av moderna tekniska finesser.

Ett steg mot långsiktig hållbarhet
Sveriges kommuner får ett allt större ansvar för vård- och omsorgsfrågor. Äldreomsorgen kommer att utvecklas mycket under de närmaste åren i Munkedal, bland annat för att öka medarbetarnas delaktighet och höja undersköterskerollens status.
Maria Ottosson Lundström är redan mycket stolt över medarbetarnas engagemang inom äldreomsorgen och ser fram emot en fortsatt positiv utveckling.
– Vi utvecklas hela tiden. Ett exempel är att vi i vår kommun har utvecklat bra samverkansformer mellan olika vårdgivare, bland annat mellan hemsjukvården och ambulansen, berättar Maria.
Personalen på hemsjukvården kan få uppdrag via sjukvårdsrådgivningen (1177). För individen innebär det att man kan undvika en onödig resa till sjukhuset med en kanske lång väntan på akutmottagningen och för vårdsystemet innebär det möjligheter genom att man också kan avlasta ambulansvården.
Det är ett steg mot långsiktig hållbarhet inom vård och omsorg. Ytterligare ett exempel är att Munkedal inte längre tillämpar färdiglagade matlådor i hemtjänsten. Istället lagar personalen mat tillsammans med brukarna vilket ökar både valfrihet och matglädje. Ofta blir matlagningen en gemensam och omtyckt aktivitet att se fram emot.

Värdighetsgarantier och seniornätverk
Att arbeta med värdegrundsfrågor är en naturlig del i arbetet och kommunen har beslutat om värdighetsgarantier för att tydliggöra för de äldre vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg.
Värdighetsgarantierna har arbetats fram tillsammans med de äldre där brukarna i hemtjänsten själva har lyft fram det som man anser vara viktigt när man får stöd och hjälp från hemtjänsten.
– Vi samarbetar med seniornätverk i kommunen i syfte att utveckla framtidens äldreomsorg i Munkedal. Det är ett samarbete som kommer att utvecklas ännu mer med målsättning att öka engagemang och delaktighet i arbetet med att utveckla och förbättra äldreomsorgen, understryker Maria Ottosson Lundström.