Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Myndighetsnätverket attraherar spetskompetens till Sundsvallsregionen

Sundsvallsregionen har utvecklats till en samlingspunkt för offentlig verksamhet med centralfunktioner för flera myndigheter etablerade i regionen, bl.a. Bolagsverket, SPV, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland. Det finns med andra ord mycket väletablerad kompetens i regionen som kan knytas till den här typen av verksamhet, men med den demografiska utvecklingen i åtanke ter sig utmaningarna i stort sig likadana som för det övriga näringslivet – det handlar om en allt tuffare konkurrens om morgondagens arbetskraft.

För att få ett bredare perspektiv och tillgång till mer resurser genom samverkan har Myndighetsnätverket etablerats i Sundsvall. Hittills har nio myndigheter anslutit sig till nätverket.
Tillsammans tacklar Bolagsverket, Försäkringskassans it-avdelning, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitetet, Centrala studiestödsnämnen (CSN), Tullverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gemensamma utmaningar som utbildning och morgondagens kompetensförsörjning. Genom samverkan skapas ökat utrymme för utveckling av verksamheterna inom respektive myndighet.

Profilerar statlig verksamhet som attraktiv arbetsmarknad
Inom Myndighetsnätverket arbetar man tillsammans för att lösa morgondagens utmaningar, bl.a. gällande framtida arbetskraft men även för att skapa kostnadseffektivitet i olika processer. Länsstyrelsens Anneli Kuusisto är projektledare för Myndighetsnätverket, med ansvar för att utveckla och spetsa till samverkan ytterligare och på fler områden. Hon understryker vikten av att samverka för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmarknad i Sundsvallsregionen.
– Kompetensförsörjningsfrågan är otroligt viktig. Vi vill profilera statlig verksamhet som en attraktiv arbetsmarknad och i samverkan förbättrar vi möjligheten för detta. Ett utvecklande regionalt samverkansarbete skapar också bättre förutsättningar för nyetableringar i regionen. Behov är ett ledord – kring vad och hur kan vi samverka för att täcka de behov som finns inom våra verksamheter?

Hur kan staten konkurrera om morgondagens medarbetare?
Med nio olika myndigheter som tillsammans bidrar till en långsiktigt hållbar statlig arbetsmarknad i regionen ökar Sundsvalls möjligheter för att attrahera framtida kompetens.
– Just nu skapar vi ett gemensamt IT-traineeprogram, vi skapar praktikplatser och ställer ut på mässor under Myndighetsnätverkets paraply. Vi blir attraktivare som arbetsgivare när vi visar på bredden av kompetenser som vi behöver inom nätverket. Vi erbjuder också examensarbeten och sommarnotarietjänster i ett gemensamt framtaget material.
Myndighetsnätverket framhäver Sundsvallsområdet som en av de största IT-regionerna i Sverige.
– Inom just IT och juridik är det svårt att hitta kompetens, så vi har under året varit på mässor som exempelvis Juristens dag och Systemvetardagen som vänder sig till studerande inom dessa områden, berättar Anneli Kuusisto vidare.

Sundsvall får nationell uppmärksamhet
Det är viktigt att resultatet av det som görs inom Myndighetsnätverket blir synligt, då ökar förutsättningarna för att klara de utmaningar som finns. Fler myndigheter i regionen är just nu även på väg in i nätverket. Myndighetssamverkan blir mer och mer framträdande i den förvaltningspolitiska debatten och ligger i tiden. Genom att man inom Myndighetsnätverket genomför konkreta samverkansaktiviteter så har man också fått nationell uppmärksamhet från andra myndigheter.
– Vi har medverkat i nationella konferenser och seminarier arrangerade av oss själva, Arbetsgivarverket, Innovationsrådet, Vinnova, SKL samt Arbetsförmedlingen, och har där kunnat sprida vårt pågående arbete, förklarar Anneli Kuusisto.
GD föreningen kommer t.ex. att förlägga sitt årsmöte i Sundsvall nu i höst. Myndighetsnätverket kommer under första mötesdagen presentera olika exempel på samverkan inom några av arbetsgrupperna och även utifrån ett forskningsperspektiv visa på hur man får nätverk att fungera. Grunden är redan lagd, nu gäller det att förvalta och utveckla det som byggts upp och att föregå med gott exempel för andra statliga verksamheter.