Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

N4 gör skillnad med lean

Även mycket små företag som till exempel utvecklingsbolag startade av en eller ett par forskare kan dra nytta av att arbeta mer resurseffektivt. Enligt N4s vd och grundare Roger Baakki kan lean integreras med framgång inom alla typer av företag. Men det gäller då att få rätt kunskap och verktyg på plats från början, något som N4 kan säkerställa.

Lean produktion förknippas ofta med stora tillverkande industrier där konceptet traditionellt har ansetts göra mest nytta. Det stämmer att man med lean kan uppnå högre effektivitet i produktionen på de riktigt stora företagen. Men det stämmer också, enligt Roger Baakki, att man med rätt utgångspunkt kan implementera lean även i tjänsteföretag, oavsett storlek på organisationen.
– Det är lite speciellt och man behöver tänka lite annorlunda, men det fungerar och man får stora positiva effekter. Det handlar då framförallt om att fokusera på rätt saker, tänka lite annorlunda utifrån hur man utför saker samt inte stirra sig blind på lean i projektform.

Förutsättningar för lean
För att lean ska fungera i praktiken måste det implementeras genom hela organisationen. Därför utbildar N4 ledarna och medarbetarna utbildas i sin tur av sina chefer. Det räcker med andra ord inte att enbart förse ledningen med ett antal riktlinjer som därefter aldrig följs upp på medarbetarnivå.
– Lean, att ständigt tänka flödes- och resurseffektivt, förutsätter samsyn mellan ledare och medarbetare. Det handlar också mycket om att inte fastna i det ekonomiska, utan snarare tänka på hur saker görs och vad som skulle kunna göras annorlunda för att spara resurser och fokusera på förbättringar. Här kan vi verkligen göra skillnad, säger Roger Baakki.
Roger minns speciellt en kommentar som han fick av en anställd i samband med att N4 hjälpte företaget med införandet av lean. Enligt medarbetaren, som varit verksam på samma företag i runt 40 år, var året då man började med lean det bästa under ett helt yrkesliv. Det visar kanske framförallt på vilken skillnad man kan göra med lean på medarbetarnivå.
– Vi vet till exempel att när vi börjar arbeta aktivt med lean hos våra kunder så förbättras deras verksamhet inifrån. Generellt ser vi att förståelsen och engagemanget från alla medarbetare ökar. Företaget får tillgång till en otrolig kraft från medarbetarna när de känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetsplats positivt.

Framtiden med lean
N4 erbjuder hela eller delar av speciella utbildningspaket för implementering av lean i alla typer av verksamheter. Insatsen varierar efter kundernas behov och idag har man levererat till allt från företag med ett par anställda till företag med flera hundra anställda. Att man arbetar och utvecklar metoder för hur implementering av lean fungerar är en effekt av att N4 även erbjuder tjänster kring laboratoriedrift och support i Biovation Park. Här kan man testa exempel, metoder och verktyg i verkligheten.
Roger Baakki var själv med och implementerade lean i AstraZenecas division för Scientific Services när forskningsverksamheten fortfarande fanns i Södertälje. Idag är han med och föreläser kring fördelarna med lean som filosofi, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet.
I regionen finns mängder av samlad kompetens kvar efter AstraZenecas omlokalisering av en forskningsverksamhet som funnits i Södertälje under en väldigt lång tid. Det är kompetens som nu integreras i helt nya bolag och forskningssamarbeten. Tillsammans bidrar de till att utveckla Biovation Park och i nästa steg hela Södertälje Science Park. Här kommer det att finnas många möjligheter för N4s leanorienterade koncept framöver.