Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

När erfarenhet värderas högt kan säkerhet och kvalitet garanteras

Det skånska transport- och logistikbolaget AkkaFRAKT har över 80 års erfarenhet av att säkert och effektivt förflytta varor från en plats till en annan. Uppgiften är i breda drag densamma än idag, fast givetvis sker leveransen numera med dagens miljömässigt överlägsna fordon samt med stöd av modern teknik som garanterar högre säkerhet, kvalitet och effektivitet på alla plan.

AkkaFRAKT är en pålitlig partner inom helhetslogistik. Företaget erbjuder transport- och logistiktjänster inom de tre affärsområdena Miljö & Jordbruk, Industri & Handel samt Bygg & Anläggning. Omkring 80 års erfarenhet finns inom flertalet av dessa områden, inte minst jordbrukstransporter, som AkkaFRAKT har ombesörjt i stort sett sedan företaget grundades 1936. AkkaFRAKT värnar fortfarande om det lokala och är än idag ett företag med stark förankring i Skåne.

Lång erfarenhet och hög kapacitet
AkkaFRAKT är erkänt bra på gröna transporter. Till jordbrukstransporter räknas bland annat spannmål, foder, potatis och betor samt andra värdefulla grödor. AkkaFRAKTs långa erfarenhet garanterar en korrekt och effektiv hantering av godset, som ibland kräver specialutrustning. Ett tydligt exempel är att man kör potatis med uppvärmda flak under vintern för att skydda grödan.

AkkaFRAKT har även flera decenniers erfarenhet av miljötransporter, det vill säga avfallshantering inklusive farligt avfall. Det är ett starkt växande område över hela Skåneregionen, och här erbjuder AkkaFRAKT kundspecifika lösningar som ska förenkla avfallshanteringen samtidigt som man ökar återvinningsgraden.

– Vi står mycket väl rustade med över 3.000 containrar strategiskt placerade i olika delar av regionen. Det gör att vi snabbt kan vara på plats och ställa ut respektive hämta containrar närhelst kunden önskar. Vi hämtar och hanterar alla typer av byggavfall, metallskrot, trädgårdsavfall samt restprodukter från tillverkningsindustrin, informerar Mats Bengtsson, som är affärsområdeschef för Miljö & Jordbruk på AkkaFRAKT.
Om man skulle samla ihop alla de 3.000 containrarna så skulle de uppta ett mycket stort område. De flesta är dock utplacerade hos olika kunder och en del står också till förfogande för uthyrning via någon av de tio depåerna i Skåne. Att snabbt vara på plats och hjälpa kunderna med korta ledtider är lite av AkkaFRAKTs motto, och uthyrning av containrar är inget undantag.

Konkurrerar med service och miljötänk
Inom AkkaFRAKT finns ett gediget samarbete mellan de tre affärsområdena. För just Miljö & Jordbruk är det samarbetet specifikt tydligt mot Bygg & Anläggning, eftersom dessa affärsområden ofta nyttjar samma typer av fordon. Vid behov kan man även låna fordon av varandra, och ibland till och med personal. Även det har att göra med AkkaFRAKTs strävan efter att hålla korta ledtider och en hög servicegrad mot kund.
– En stor del av vår konkurrenskraft ligger i att vi är bra på att snabbt gå från ord till handling, poängterar Mats Bengtsson. Vi finns lokalt stationerade på flera håll i hela Skåne och den geografiska närheten är naturligtvis avgörande i många fall. Det är också en viktig miljöaspekt – om vi till exempel ska sätta ut en container i Helsingborg så tar vi en ledig container från närområdet.
– Det är en ren styrka för oss att vi kan förena snabb och hög service med ett gediget miljötänkande. Det är också så vi kommer att vidareutveckla vår verksamhet framöver, inflikar AkkaFRAKTs vd Anders Lindström.