Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nära 100 procent förnybar fjärrvärme

Nästan all fjärrvärme som distribueras till hushåll, företag och allmännyttans fastigheter i Arvika utgörs av biobränsle och återvunnen spillvärme från industrier. Det ger kommunen ett försprång i arbetet med att uppfylla miljömålen.

Det kommunägda fjärrvärmebolaget tar genom samarbete med den lokala industrin vara på såväl ekonomiska som miljömässiga intressen för Arvikas framtid. Ungefär 98 procent av energibehovet för fjärrvärmeverket kommer från förnybara källor, och enligt VD Thomas Malmstedt arbetar man för att få upp det till 100 procent.

Vill bli ännu bättre
I dagsläget kommer överskottsenergin från Nya Arvika Gjuteri, Volvo Construction Equipment och Componenta. Den omvandlas till fjärrvärme som försörjer såväl industrier, lokaler som hushåll med förnyelsebar värme i Arvika tätort. För att öka produktionen återvinns även metangas ur en gammal deponi i utkanten av staden samt återvunnen energi från rötning av avloppsslam. Resterande energibehov tryggas med biobränsle från närliggande sågverk.
– Vår fjärrvärmeproduktion är en av landets mest miljöanpassade men vi strävar efter att bli ännu bättre. Att vi upphandlar skogsbränslet från lokala aktörer bidrar till att sänka såväl transportkostnader som miljöpåverkan. Vi väger in alla faktorer när vi gör långsiktiga investeringar, förklarar Thomas Malmstedt.

Framtida utmaningar
I stort sett samtliga kommunala fastigheter och allmännyttans bostadsbestånd i tätorten är anslutet till fjärrvärmenätet. Även ett antal industrier, kommersiella fastigheter och villaområden i utkanten av staden har kopplats in. Ambitionen är att ansluta nya områden i takt med att det blir ekonomiskt gångbart.
En del utbyggnad sker i samverkan med Arvika Kommunnät, som bygger ut fibernätet för att nå det nationella målet för 2020 där minst 90 procent av alla företag och hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbps. Det ger ett bra utgångsläge för att samköra satsningar från flera kommunala bolag.
– Våra framtida utmaningar kretsar kring ytterligare åtgärder för att öka andelen förnybar råvara i vår fjärrvärmeproduktion. Fortsatta effektiviseringar i produktionen och samarbete med våra kunder kring energibesparingssåtgärder är några av de aktiviteter som planeras avslöjar Thomas Malmstedt.
Att nya satsningar går i miljöns tecken är dock uppenbart.