Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Nautiska föreningen lika aktuell för modern sjöfart

Nautiska föreningen i Göteborg är en samverkansarena sjöfartsintresserade. Under 2019 firades föreningens 150-årsjubileum med seminarier, kunskapsutbyte och jubileumsmiddag. Firandet är i sig också en symbol för att man ska finnas kvar i minst lika många år till.

Senare hälften av 1860-talet karaktäriserades av en kraftig expansionsperiod för sjöfartsnäringen i Göteborg. På den tiden fanns inga myndigheter som tog sig an sjöfartsfrågor, 1869 bildades därför Nautiska Föreningen.

Fokus på nätverkande
Föreningen fick tidigt ett stort inflytande och var bland annat remissinstans för den svenska riksdagen i sjöfartsfrågor och styrelsen var i gamla tider engagerad som skiljenämnd i tvister och liknande. Dagens verksamhet kretsar mer kring kunskapsutbyte och en strävan efter att få verksamma inom sjöfart att mötas. Fokus på nätverkande är det centrala.
Intressenter och medlemmar träffas fyra gånger per år för att ta sig an olika frågor inom svensk sjöfart. Efter jubileet, som firades den 29 augusti i år, kommer höstmötet den 19 november, ett studiebesök på Northern Offshore Group och vintermötet i januari där fokus kommer att ligga på yrket hamnagent. Årsmötesförhandlingarna i april brukar avrundas med seminarier där talare från nyckelpositioner inom sjöfarten gör sina framträdanden. Under årsmötet 2019 var fokus på marknadsföring och kommunikation.

Lika aktuell för modern sjöfart
Även om den moderna sjöfarten ser helt annorlunda ut än den som låg till grund för bildandet av Nautiska föreningen för 150 år sedan så finns det fortfarande ett behov av att mötas och diskutera kring sjöfartens framtid och villkor. Det kanske är ännu viktigare idag om Sverige ska behålla sitt anseende som sjöfartsnation.
År 2020 blir ett spännande år för den svenska sjöfarten och inom Nautiska föreningen är man inte sena med att uppmärksamma de nya satsningar som görs i såväl ny teknik som nya vägar för samverkan.