Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

NCC Roads banar väg för användandet av förnyelsebar energi vid asfalttillverkning

NCC Roads arbetar för att minska branschens miljöpåverkan och utveckla hållbara och kostnadseffektiva vägar inför framtiden.
Den nya lågenergiasfalten NCC Green Asphalt® är en av många miljöanpassade produkter som NCC har utvecklat de senaste åren.

Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och lägre koldioxidutsläpp. Med Green Asphalt® har NCC Roads hittat en miljöanpassad lösning där kvaliteten är densamma som för traditionell asfalt.
– Arbetsmiljön blir dessutom mycket bättre för våra medarbetare ute på vägarbetsplatserna då asfalten nästan är rökfri på grund av lägre temperatur, säger Mats Granath platschef på Gävle, Grönsberg och Gustafs asfaltsfabriker.
Processen är patentskyddad och varumärket NCC Green Asphalt® är skyddat.
Processen för traditionell asfaltproduktion är både energikrävande och dyr. För varje ton asfalt som produceras går det åt cirka sju liter eldningsolja. Branschen använder varje år ungefär 50 miljoner liter eldningsolja med stora koldioxidutsläpp till följd.

Lägre utsläpp
– Traditionellt har man tillverkat asfaltmassor i 160 grader, men med Green Asphalt® sänker vi temperaturen ner till 120 grader. Koldioxidutsläppen blir 30 procent lägre och även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt, säger Mats Granath.

NCC Green Fuels™ är ett förnyelsebart bränsle som NCC Roads introducerade hösten 2013 på asfaltsfabriken i Gävle. Konceptet innebär att man använder träpulver i asfaltproduktionen istället för eldningsolja.
– Vi har investerat i utrustning där vi kan hantera träpulver. Detta minskar koldioxidutsläppen från 22 kilo till 3 kilo per ton asfalt, alltså en förändring på 85 procent, säger Mats Granath.
Anläggningar som inte kan köpa träpulver direkt av leverantörerna på grund av transportavstånd köper det i pelletsform.

En speciell teknik
Användningen av träpellets kräver en speciell teknik för att kunna användas till asfaltproduktion. Bränslets verkningsgrad är hög, vilket ger en mycket resurs- och energieffektiv process i asfaltsfabriken. Tekniken är utvecklad och testad av NCC tillsammans med flera partners under lång tid.

Att gå över till förnyelsebar energi är ett sätt för NCC Roads att minska oljeberoendet och samtidigt vår miljöpåverkan.
NCC Roads är Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen. Företaget producerar 6,8 miljoner ton asfalt och 30 miljoner ton stenmaterial per år.
Verksamheten spänner över hela värdekedjan, från produktion av stenmaterial och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och service.
NCC Roads vill genom olika initiativ medverka till en mer hållbar samhällsutveckling.

– Vi är alltid på tå när det gäller att göra förbättringar inom arbetsmiljö och miljö. Nu har vi gjort omfattande investeringar för att bygga om våra anläggningar, men vi tror att det ger många fördelar. De flesta av våra beställare har miljömål och vi är väl förberedda när de ställer krav i sina förfrågningsunderlag, säger Mats Granath avslutningsvis.