Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nordika välförtjänt av titeln samhällsutvecklare

Stora externa handelsområden blir en allt vanligare syn utmed stora huvudleder, ofta strategiskt placerade en bit utanför stadskärnan. Kännetecknande för den här typen av områden är god tillgänglighet och ett varierat utbud. Utvecklingen poserar dock en stor och betydande utmaning för stadskärnor och närcentra som i allt högre omfattning riskerar att urlakas om inget görs för att lyfta såväl handels- och serviceutbudet som tillgängligheten även här.

Privatägda Nordika tar ägande och aktiv förvaltning av fastigheter till en ny nivå. De senaste förvärven av affärslokaler i bland annat Uppsala, Göteborg, Gustavsberg och Visby vittnar om fastighetsbolagets ambition: att med en helhetssyn på modernisering, utveckling och ökad tillgänglighet skapa bättre förutsättningar för tillväxt i stadskärnor över hela Sverige.

Mer än fastigheter
Förvärvet av Visby Galleria är ett bra exempel på hur Nordika bidrar till samhällsutvecklingen genom att lyfta viktiga tillgångar för staden. Gallerian, som hade stora vakanser, har genomgått en förvandling från att tidigare ha varit mycket inriktad på dagligvaruhandel till att idag vara ett närcentrum med ett expanderande utbud av varierad service och handel.
– Utvecklingen av Visby Galleria visar hur vi tack vare ett aktivt ägande kan lyfta innerstaden och vara med och skapa liv och rörelse i delar av innerstaden som annars riskerar att utarmas. Externhandel har en stark dragningskraft, särskilt när det ligger citynära som det gör i många medelstora kommuner. Konkurrensen medför större krav på attraktiviteten i stadskärnornas utbud som bidrar till att de känns levande och mer attraktiva än externhandelsområdena. Det är tankar som dessa vi har med oss när vi påbörjar nya projekt, förklarar Gabriel Cronstedt, operativ chef på Nordika Fastigheter.
För att lyckas med omfattande utvecklingsprojekt behöver Nordika föra en öppen och aktiv dialog med kommunpolitiker och andra aktörer med inflytande och intresse av stadens utveckling. Här är det viktigt att kommunen förstår att stora citynära externhandelsområden dränerar centrum på liv och rörelse vilket ökar vikten av att samarbeta med ägarna av centrumhandeln. Annars riskeras urlakning av stadskärnorna som de naturliga mötesplatserna i städerna.
Nordika är ett fastighetsbolag, men lika mycket samhällsutvecklare, eftersom man utvecklar och genomför projekt som bidrar till att skapa moderna samhällen med utbud som möter dagens efterfrågan.
– Utveckling handlar inte enbart om att bygga nytt, utan minst lika mycket om att förnya och inte minst bevara det som redan finns för att skapa fungerande helheter där handlare och kunder lever i symbios med varandra – det tar vi på största allvar när vi utvecklar nya stadsnära projekt, säger Nordika Fastigheters vd, Jonas Grandér.

Förtätning bör inkludera mer
Visby Galleria har fått ett märkbart lyft som har positiv inverkan på hela närområdet. Det finns fler framgångsrika exempel runtom i Sverige där Nordika lyckats skapa tillväxt genom att tänka utanför ramarna.
– Vi fokuserar mycket på att integrera ny arkitektur med det som redan finns för att skapa en hållbar utformning som fungerar såväl idag som i framtiden. En annan aspekt som inte får glömmas bort är tillgängligheten – det måste finnas goda kommunikationer, bra öppettider och tillgång till parkeringsplatser i direkt anslutning till dessa närcentrum om vi ska lyckas lyfta hela områden. Här arbetar vi ofta tillsammans med både handlarna och kommunpolitikerna för att nå en fungerande helhetslösning, fortsätter Jonas Grandér.
Gabriel Cronstedt inflikar att det idag fokuseras väldigt mycket på att förtäta och bygga bostäder på centrumnära ytor vilket dessvärre ofta sker på bekostnad av parkeringsytor som ligger i anslutning till centrumhandeln.
– Bostäder behövs absolut, och det är viktigt att arbeta med förtätning, men sker det på bekostnad av begränsad tillgänglighet till närservice och centrumhandeln blir resultatet inte så bra. För att åstadkomma en levande och trygg stadsmiljö behövs båda, menar Cronstedt.

Kort om Nordika Fastigheter
Nordika ägs av ett antal svenska pensionsstiftelser och ett finskt försäkringsbolag. Som en lokalt förankrad partner med långsiktiga ägare kan Nordika göra skillnad när det gäller utveckling av stadskärnor och driva förändringsprocesser i bolagets fastigheter. Företaget äger fastigheter för cirka 2,5 miljarder kronor, företrädelsevis i Sverige men till viss del även i Finland. Fokus ligger på att förbättra och förnya och på så vis bidra till en hållbar utveckling i centrumnära miljöer.