Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nordisk vindkraft bygger gärna stort

Nordisk vindkraft har varit med och förverkligat flera av Sveriges största vindkraftsprojekt genom tiderna. Ett av dem är Sidensjö vindkraftspark i Västernorrlands län, där 48 turbiner av större modell nyligen togs i drift. Här har Nordisk vindkraft varit med från början och utvecklat parken, ansvarat för byggnationen och står nu även för den fortsatta driften.

Sidensjö vindkraftspark är ett bra exempel på hur Nordisk vindkraft behärskar alla steg i värdekedjan från idé till projektering, byggnation samt slutligen driftsättning och kontinuerligt underhåll. Parken är dessutom en av Sveriges största landbaserade vindparker som förväntas leverera ungefär 400 GWh per år. Det motsvarar elbehovet för cirka 75 000 lägenheter.

Mycket borgar för fortsatt utveckling
Nordisk vindkraft utvecklar och driver projekt före och under byggtiden samt förvaltar och optimerar den färdiga vindparken. Nästan alla uppdrag har externa ägare men Nordisk vindkraft äger 25 procent av Havsnäs vindpark, som precis som Sidensjö är en av landets största vindparker.
– Investerare skräms av de låga elpriserna, men samtidigt är vindkraft det mest kostnadseffektiva alternativet för ny elproduktion om man mäter kostnad per producerad MWh och placerar det i relation till investerings- och driftskostnader. Det borgar för en fortsatt utveckling, och speciellt i Sverige som har bra vindresurser, menar Tomas Lindblad, byggnationschef på Nordisk vindkraft med ansvar för utvecklingen av Sidensjö vindkraftspark.

Dubbelt hållbar effekt
Sidensjö har precis övergått till driftsfas efter två års byggnation. Under byggtiden sysselsattes ungefär 200 personer varav många kom från närområdet. Vindkraftsprojekt bidrar således till en dubbelt hållbar effekt med ren förnybar energi samt fler lokala arbetstillfällen, ofta i glesbygder där de behövs som mest.
Nordisk vindkraft bidrar även till att utveckla området i anslutning till vindparken. Man har bland annat anlagt nya vägar på sammanlagt sju mil i samband med byggnationen. De kommer allmänheten till gagn och kan användas för att komma åt skog och jaktmarker i närområdet.

Vindkraft är det bästa alternativet
Tomas Lindblad ser positivt på framtiden för svensk vindkraft, men det finns en del utmaningar som måste lösas på vägen. Det krävs bland annat större investeringar i elnätet och naturligtvis en mer balanserad prisbild. En positiv aspekt är att teknikutvecklingen inte avmattats, snarare tvärtom.
– De moderna vindkraftsverken blir allt större och effektivare. Högre effekt betyder lägre kostnad per producerad MWh, vilket i sin tur gör vindkraft ännu mer attraktivt för framtida investeringar. När det talas om att avveckla andra kraftslag som anses olönsamma är vindkraft det bästa alternativet både ur miljö- och kostnadssynpunkt, menar Tomas Lindblad.
Nordisk vindkraft går i det närmaste vidare med byggnation av åtta vindkraftverk i Våsberget vindkraftspark i Ljusdal, Gävleborgs län.