Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Norra kajen blir en helt ny stadsdel längs havet

Det gamla industriområdet förvandlas till ett nytt och livskraftigt stråk i hjärtat av Sundsvall. Här byggs en attraktiv stadsdel för framtiden. Norra Kajen blir ett av södra Norrlands landmärken – här öppnas Sundsvall mot havet i en unik, pulserande miljö.

Utvecklingen av Norra Kajen har pågått under drygt ett decennium. I samband med att E4:an drogs om och Sundsvall äntligen fick en bro över fjärden kunde stora delar av visionen för stadsdelen Norra Kajen realiseras. Nu pågår byggnationen av bostäder och verksamheter för fullt i området.

Offentliga och privata i samverkan
Utvecklingen av Norra Kajen liknar inget annat projekt i Sundsvalls historia.
– Det planeras för över 2500 bostäder i den nya stadsdelen och flera bostadsprojekt är ute på försäljning, säger Olof Nyberg, som är vd för Norra Kajen Exploatering AB, som driver utvecklingen tillsammans med kommunen och ett antal andra aktörer.

I det närmaste kommer Magnolia Bostad att driva ett stort byggprojekt på den stora tomten där Beijer Byggmaterial haft sina lokaler i flera decennier. Flera bostadsbyggare har projekt ute till försäljning. Kommunen har redan låtit öppna ett antal serviceverksamheter, bland annat dagverksamhet och kafé, i området.

– Intresset från privata byggherrar är avgörande för att visionen om Norra Kajen ska bli verklighet. Därför jobbar vi mycket med samverkansklimatet mellan offentliga och privata aktörer, tillägger Olof Nyberg.

Att jämföra med andra nya stadsdelar i Sverige
Området är uppdelat i tre delar, den första detaljplanen antogs 2013. Detta område är snart färdigbyggt. Väster om det nybyggda området pågår nu arbetet med nästa detaljplan som medger cirka 800 bostäder och ett antal verksamhetslokaler.

– Det har byggts ganska lite i Sundsvall om man jämför med andra städer i ungefär samma storlek. Nu har byggande däremot tagit ordentlig fart. Befolkningssiffrorna går uppåt och vi passerar 100 000 invånare innan 400-års jubileet. Något som innebär att vi fler bostäder också måste byggas, fortsätter Olof Nyberg.

Utvecklingen längs Norra kajen ger Sundsvall en attraktiv stadsdel med attraktiva bostäder, småbåtshamn och levande kafékultur.

Både hyresrätter och bostadsrätter
Arbetet med detaljplan 1 C, öster om det ny byggda området har påbörjats. Det blir också det största området med flest bostäder. Om allt går enligt plan kan de första bostäderna i den etappen påbörjas inom några år.

Gemensamt för hela området är en genomgående koppling till vattnet, gröna områden, en välplanerad miljö för både fotgängare, cyklister och biltrafik. Det har även varit viktigt att arbeta med social hållbarhet genom att bland annat blanda olika bostadsformer. Det byggs alltså både hyresrätter och bostadsrätter i området.

– Hållbara bostadsområden är blandade. Sundsvall behöver bygga för ökad mångfald och det gör vi i Norra Kajen. Detta är en utveckling som tar Sundsvall in i framtiden.

Under oktober månad 2018 startar också arbetet med omvandlingen av den gamla E4 genom Sundsvall, som blir en stadsgata. I och med detta så frigörs mer mark för bostäder samt att det också innebär en positiv förändring av miljön i staden med mindre belastning från trafik och avgaser.

– Vi har ett bra samarbete med Trafikverket och vi har tillsammans arbetat mycket med information till allmänhet och företag i området, berättar Olof Nyberg.