Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Nuvab får fler att välja Vetlanda

Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, Nuvab, har som målsättning att stärka och utveckla näringslivet i såväl Vetlanda kommun som i regionen. Företaget ägs gemensamt av drygt 300 företag och kommunen som tillsammans verkar för att öka attraktionskraften så att fler väljer Vetlanda både som etablerings- & bostadsort.

Att stärka näringslivet handlar inte enbart om att locka fler aktörer till orten, utan även och i allra högsta grad om att utveckla konkurrenskraften hos befintliga företag. Därför kretsar mycket av Nuvabs verksamhet kring nätverksamarbeten, med aktivt deltagande i produktionsnätverk, nätverk för kvinnligt ledarskap och nätverk kring affärssystem som exempel.

Tar samarbete på allvar
Nuvab etablerades i slutet av 1980-talet i syfte att samordna näringslivets utbildningsbehov och därmed även höja kunskapsnivån inom företagen. Det visade sig vara en lyckosam satsning som snabbt bidrog till att skapa tillväxt, bland annat genom att fler affärer kunde knytas lokalt tack vare en högre utbildningsnivå och förbättrad servicegrad.
Utbildningsdelen är fortfarande central. Andra viktiga insatser som Nuvab fokuserar på är bland annat handelsutveckling och att skapa mötesplatser för nya samarbeten. Precis som i många andra kommuner anordnas företagsveckor och frukostmöten, men Vetlanda sticker ut genom att ha en enormt stor uppslutning till de olika evenemangen, enligt Nuvabs verksamhetsledare Robert Peuravaara.
– Samarbete är något som vi verkligen tar på allvar här i Vetlanda. Det märks att det finns ett starkt engagemang och en positiv anda som vi kan spinna vidare på. Tillsammans med företagen har vi lyckats skapa en riktigt bra grogrund för tillväxt som gynnar alla som bor och verkar i Vetlanda kommun.

Vill bygga upp inifrån
Nuvabs verksamhet bygger på engagemang och medlemskap från näringslivet. Som medlemsföretag kan man vara med och påverka utbud och inriktningen på verksamheten och initiera utvecklingsprojekt. För att uppnå en långsiktig tillväxt krävs även ett genomgående bra samarbete med skolan, eftersom tillgång till rätt kompetens är nyckeln till framgång i alla typer av verksamheter.
– Det lokala näringslivet består av mycket tillverkningsindustri och teknikföretag och då är det viktigt att få ungdomar att välja den inriktningen på sin utbildning. Tillsammans med näringslivet gör vi olika insatser som kan stärka framförallt teknikintresset bland ungdomar. Det långsiktiga målet är att bidra till att bygga upp våra företag inifrån och det kan vi göra med en hög utbildningsnivå, fortsätter Robert Peuravaara.
Bland annat finns Tillväxt Vetlanda, inom Nuvab, som tillsammans med kommunen, fastighetsägare och handeln arbetar för att stärka Vetlandas attraktivitet både vad gäller handel och andra aktiviteter. Det kommer att hända betydligt mer framöver på flera fronter, men mer vill Robert inte avslöja i dagsläget. Att samverkan även framgent kommer att prioriteras står dock klart.