Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ny avdelning för akustik byggs upp inom Niras

Teknikkonsultföretaget Niras strävar efter att bli en heltäckande partner i olika samhällsbyggnadsprojekt och satsar därför kontinuerligt på nya tjänsteområden. Akustik är ett nytt kompetensområde inom Niras i Sverige. I skrivande stund byggs det upp av Lisa Johansson, nyrekryterad akustikkonsult och teknisk licentiat med över 15 års erfarenhet som akustiker.

Att buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige är numera brett uppmärksammat och därför har det också blivit en central fråga vid planering av bostäder och ny infrastruktur. Forskning visar att buller påverkar vår hälsa negativt. Det krävs en kombination av flera olika tekniska lösningar för att få bukt med problemet och förbättra akustiken både inom- och utomhus.
Nu vill Niras ligga i framkant genom att erbjuda rådgivning, utredningar och mätningar inom ljud och vibrationer. Det gör att företaget kan ta ytterligare krafttag och verka på en ännu större marknad med heltäckande uppdrag inom byggnation, fastigheter, miljö, vatten, infrastruktur och naturresursförvaltning.

Akustik berör många områden
Den danska teknikkonsultkoncernen Niras grundades redan 1956. Idag bedrivs verksamhet i över 100 länder och inom koncernen finns cirka 1400 anställda. Niras i Sverige hör till de ledande teknikkonsultbolagen i Norden med lång erfarenhet inom de flesta områden som rör samhällsbyggnad.
Affärsområde Miljö är ett av de mest snabbväxande och här är akustik en viktig del. Niras skapar tillväxt genom att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I samband med flera utredningsprojekt i Stockholms hamnar har Lisa Johansson rekryterats för att bygga upp en helt ny avdelning för akustik inom Niras.
– Akustik har blivit en viktig fråga inom väldigt många områden. Oavsett om det handlar om akustik i skolor, trafiken, industrier eller i anslutning till bostäder så är det viktigt att man förstår hur allt hänger ihop. Flera olika discipliner samverkar för att skapa optimala lösningar för en bra och hälsosam ljudmiljö, förklarar Lisa Johansson.

Löser komplexa problem
Niras befinner sig nu mitt uppe i rekryteringsarbetet för att bygga upp den nya avdelningen. Ambitionen är att vara ett tiotal medarbetare inom akustikteamet inom ett par år.
– Branschen utvecklas snabbt och det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Det finns inte så många utbildningar med akustik som specifik inriktning, det är snarare ett område som har vuxit lite i skymundan, berättar Lisa Johansson, som själv har en civilingenjörsexamen inom väg och vatten och som därefter har forskat inom akustik.
– Bland det mest spännande inom akustik är att hitta lösningar på komplexa problem och implementera dem i verkligheten. Vi har fortfarande pågående projekt tillsammans med Stockholms hamnar, där vi bland annat utvecklar lösningar som möjliggör framtida bostadsbyggnation i anslutning till hamnområdet.

Vikten av samverkan och kunskapsutbyte
Buller är något som väcker oro och starka känslor hos många, dessutom finns nya regelverk i PBL och miljöbalken som styr hur och på vilket sätt bostäder kan byggas med hänsyn till buller. För Niras är det viktigt att man på ett tidigt stadium kommunicerar målen med aktuella projekt, ökar förståelsen och kunskapen samt värdesätter synpunkter från allmänheten.
– Samverkan och kunskapsutbyte är viktiga inslag i alla samhällsbyggarprojekt, och det gäller inte minst inom akustik. Inom Niras kommer vi att ha en kompetensbas att räkna med även för mycket komplexa samhällsprojekt framöver, avslutar Lisa Johansson med.