Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ny och kraftfull svensk industriprodukt lanseras

Teknikutvecklingsbolaget Hexicon lanserar tillsammans med ett antal nyckelaktörer från den svenska basindustrin, vindkraftsbranschen samt framstående teknikkonsulter en helt ny industriprodukt. Produkten, som fått namnet FREIA, medför inte bara en revolutionerande introduktion till nya möjligheter inom området förnybara energikällor. Den öppnar dessutom upp för industriell tillväxt, fler arbetstillfällen och nya exportmöjligheter för svensk innovationskraft.

Freia blir en ny svensk industriprodukt som bygger på Hexicons patenterade flytande plattform. I samarbete med bland andra SSAB och SAAB utvecklar Hexicon modulen Freia, världens första flytande modul med tre vindturbiner. Nu går man vidare med projektet och planerar bygga Sveriges första flytande vindkraftspark. FREIA står för Floating Renewable, Energy Innovation Array.
– Freia Offshore AB är ett viktigt industriprojekt som med all sannolikhet kommer att lyfta såväl industrin som vindkraftsbranschen, säger Mats Arnamo, marknadschef på Hexicon. Vi har utvecklat konceptet och vi koordinerar all innovation. Konstruktionen ska samordnas med projektbolag i Sverige och Storbritannien.

Enorm utvecklingspotential
Hexicon har gjort ett antal beräkningar för hur flytande vindkraftsparker med Freias koncept kan generera tillväxt för såväl svensk industri som samhället i stort. Bland annat så räknar vi med cirka 4000 nya arbetstillfällen i samband med utbyggnad av stora framtida vindkraftsparker.
Tillsammans med ett antal andra tunga aktörer i nätverket, däribland SSAB, SAAB Kockums, Affärsverken Karlskrona, Blekinge Offshore m.fl. planerar Hexicon att göra en förstudie av en fullskalig referensanläggning i Hanöbukten utmed Blekinges sydkust. Projektet kommer att skriva historia eftersom det är första gången flytande vindkraftverk testas i full skala i Östersjön.
– Branschorganisationen Energiforsk hjälper oss att samordna förstudierna i Hanöbukten. Vi är ett litet teknikföretag som lyckats knyta många viktiga samarbetspartners. Flertalet är stora, världsledande företag och Freia har därmed onekligen en enorm potential att utvecklas till en global produkt inom en ny teknikgren, fortsätter Mats.

Kopplas till energipolitiken
För vindkraftsindustrin blir utvecklingen av Freia ett kliv in i en ny generation teknik med flytande vindkraftverk långt ute till havs.
– Vi har en framtidsvision som går att koppla till svensk energipolitik. Om kärnkraften avvecklas måste stora produktionsvolymer ersättas, och det går inte att vänta – nya lösningar måste utvecklas snabbt. Då har vi ett bra alternativ som kan täcka en stor del av energibehovet i Sverige. Dessutom kan både tekniken och elproduktionen exporteras och generera intäkter för såväl industrin som samhället – alla vinner på detta.
Med utvecklingen av Freia adresserar Hexicon potentiellt hela Europas energi- och klimatpolitik, enligt Mats Arnamo.
– Det finns inget som tyder på att energibehovet kommer att minska framöver. På flera håll i Europa talar man om en avveckling av vissa energislag, såsom kolkraft och kärnkraft . Då behövs flera ersättare. Vindkraften är den förnybara energikälla som kommit längst utvecklingsmässigt, men samtidigt möter landbaserad vindkraft motstånd från flera håll. Med Freia kan vi bygga vindkraft långt ute till havs, på ett miljövänligt sätt och utom synhåll från land.
Hexicon har även lyckats lösa ytterligare ett problem associerat med havsbaserad vindkraft. Freia byggs på varv och bogseras på plats, vilket förenklar konstruktionen markant. Dessutom är konceptet oberoende av havsdjupet, vilket havsbaserad teknik inte varit tidigare.
Med Freia kan Hexicon skriva historia på alla fronter.