Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ny teknik för industri och människa

Med hjälp av automation kan man styra stora industrirobotar för tillverkning av tunga fordon. Automation kan också användas för att utveckla robotiserade armar och ben för människor. Eller varför inte en ny typ av tjänsterobot som kan arbeta sida vid sida med oss och därmed göra det dagliga arbetet lättare? Tack vare nya tekniska framsteg är det möjligt.

Vid Högskolan i Gävle och Akademin för teknik och miljö studeras bland annat sambandet mellan teknik och människa. Mycket kretsar kring utveckling av ny teknik och hjälpmedel som ökar vår livskvalitet, men som samtidigt inte tär på naturens resurser. Här spelar utveckling av både automationsteknik och signalsystem en nyckelroll.

För industri och människa
Automationsingenjörer är en av de mest eftertraktade yrkesrollerna inom det svenska näringslivet idag. Vid Akademin för teknik och miljö finns automationsutbildningar både för högskoleingenjörer samt masterstudenter. En sak som är mycket spännande är att automation har mycket mer än enbart industriella tillämpningar – automationsteknik används inom allt från industriell tillverkning till utveckling av medicintekniska hjälpmedel.
Robotik och robotsäkerhet kräver kunskaper i gränslandet mellan mekanik, reglerteknik, och signalbehandling. En viktig fråga kretsar kring hur man kan utveckla säkerheten så pass mycket att framtidens robotar kan arbeta sida vid sida med människor. En annan fråga är hur man kan integrera robotproteser som fungerar tillsammans med den mänskliga kroppen. Vid Högskolan i Gävle har man redan utvecklat teknik för att framställa sådana proteser, och tekniken testas nu av forskare vid Akademin för teknik och miljö.

Ny mätteknik avgörande
Framtidens robotik, exempelvis för medicinsk tillämpning, kräver helt nya typer av komponenter. För att tillverka dem krävs inte bara en hög grad av automation, utan även tillgång till nya metoder för att på ett mycket exakt sätt mäta och öka precisionen i den slutgiltiga produkten. Därför forskar man vid Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, som är en del av Akademin för teknik och miljö, om nya mätmetoder.
Ett av de största områdena är radiomätteknik. Det krävs allt mer av elektroniska komponenter, som bland annat ska kunna hantera flera signaler samtidigt som sänds i olika riktningar. Det blir allt svårare att hantera, och därför krävs ny förfinad teknik som gör det möjligt att optimera komponenterna. Det gäller för övrigt inte enbart i medicinska tillämpningar, utan snarare för alla industriella områden där elektroniska system övervakar kritiska processer.
– Om man tänker sig ett scenario där man använder radiosignaler för att styra godståg på en bangård med mycket snäva marginaler så kan man bilda sig en uppfattning över hur komplext ett sådant system måste vara och hur höga kraven är på att radiokommunikationen är pålitlig. För att skapa en säker och optimal miljö krävs mycket avancerad elektronik som klarar att styra en mängd olika signaler samtidigt, förklarar Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Akademin för teknik och miljö.