Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nya bostadsprojekt signalerar framåtanda i Tingsryd

Det finns en påtaglig positivism och framåtanda i Tingsryd som även återspeglas i utvecklingen av det allmännyttiga bostadsbeståndet. Stiftelsen Kommunhus och Tingsrydsbostäder AB verkar med gemensamma krafter för att öka antalet hyresrätter i Tingsryd i såväl centrumnära lägen som på mindre orter runtom i kommunen.

Med aktuella projekt markerar de kommunalägda bostadsbolagen en framtidstro som tycks smitta av sig på alla som bor och verkar i Tingsryd. Nu vågar man satsa, och idag görs investeringar som kommer att prägla kommunen under många år framöver.
– Det känns väldigt positivt att få vara en del av utvecklingen i Tingsryd. Vår ambition är att bygga något varje år, säger Peråke Janén, vd för Stiftelsen Kommunhus samt Tingsrydsbostäder AB.

Bygger energisnålt
Utvecklingen av Östrabo 5 på Skyttegatan hör till de senaste projekten. Här byggs ett flerbostadshus omfattande åtta lägenheter baserat på SABOs koncept för Kombohus. Slutbesiktning beräknas till april/maj med inflyttning i juni i år.
– Projektet har blivit mycket uppmärksammat i regionen eftersom det visar hur vi ställer oss till att bygga hållbart. Vi hade från kommunens sida signalerat att det skulle bli en utveckling av bostadsbeståndet i tätorten och intresset var stort redan innan vi började bygga, berättar Peråke Janén.
Kombohus var ett givet alternativ eftersom det är energisnålt både under byggnationen samt under hela sin livstid. Valet hör också till en mer eller mindre väntad strategi eftersom den kommunala bostadsorganisationen gått med i SABO-företagens Skåneinitiativ, där målsättningen är att kraftigt reducera energianvändningen till år 2016.
– Målet är att uppnå en reducering på minst 20 procent jämfört med 2007 års siffror. Här har Tingsrydsbostäder och Stiftelsen Kommunhus gått i mål redan 2011 med 20,5 procent. Året därpå utsågs en av våra medarbetare till Årets energiutmanare i tuff konkurrens med övriga SABO-företag, och 2013 hade vi lyckats reducera vår energiförbrukning med drygt 22 procent. Det är vi givetvis oerhört stolta över samtidigt som vi fortsätter arbetet för att ständigt bli bättre, fortsätter Peråke Janén.

Utvecklar för en bred målgrupp
Den kommunala bostadsorganisationen äger och förvaltar strax under 1100 lägenheter i dagsläget. Dessutom har Tingsrydsbostäder på uppdrag av Tingsryds kommun projekterat och låtit bygga de lokaler som musikskolan AMB hyr i centrala Tingsryd, både undervisningslokaler samt den stora konserthallen som nyttjas av AMB och en rad andra intressenter.
Tingsrydsbostäder har även projektledningsuppdraget för det nya äldreboendet som ska stå klart till sommaren. Fastigheten kommer att utrustas med en rad olika hållbarhetsfinesser, bland annat med solfångare på taket samt mycket smarta återvinningssystem.
Ett pågående projekt inom Kommunhus omfattar ombyggnad, renovering och underhåll av ett hundratal lägenheter från miljonprogrammet vilka bland annat får bättre klimatskydd, nya fönster, ny fasad och nya tak. Ombyggnaden har genomförts i fyra etapper, en per år med den avslutande etappen nu under 2015. Kommunhus investering omfattar cirka 25 miljoner kronor.
– Som allmännyttigt bostadsbolag är det oerhört viktigt för oss att kunna erbjuda många olika typer av bostäder. Därför har vi en kombination av centrumnära, moderna lägenheter och småskaliga bostäder nära naturen på mindre orter. Målgruppen är bred och vårt erbjudande ska spegla det, poängterar Peråke Janén.