Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Nya investeringar på gång för Habo Bostäder och Habo Energi

Habo kommun har under de senaste tio åren sett en kraftig inflyttning och trycket på bostadsmarknaden blir följaktligen allt högre. Det kommunala bostadsbolaget Habo Bostäder AB uppmärksammar trenden och svarar genom att planera för nya bostadsmiljöer, företrädelsevis i Habo tätort.

– Vi är kända för att vara en expansiv, framåtsträvande kommun, som vill vara attraktiv båda att jobba och bo i. Att vara företagsvänlig och samtidigt attraktiv som bostadsort är något som hänger ihop, därför satsar vi nu på nya, attraktiva bostäder runtom i kommunen, säger Kommunstyrelsens ordförande David Svensson inledningsvis.

Nybyggen och renoveringar på gång
Det kommunala bostadsbolagets vd Bengt Fransson berättar att man framöver kommer att satsa på nybyggen, men att det i skrivande stund främst är aktuellt med upprustning av befintligt bestånd:
– Det blir först och främst aktuellt med en renovering av bostäder som ingår i miljonprogrammet, det vill säga fastigheter byggda under 60- och 70-talen. Vi kommer i första hand att fokusera på den yttre miljön där fasad- och markarbeten ingår, men även fönster och inglasning av balkonger.
Hela projektet har en investeringskostnad på cirka 25 miljoner kronor och omfattar 122 lägenheter. Nästa steg i utvecklingen omfattar byggnation av 18 nya lägenheter i Habo tätort. Totalt omfattar nuvarande bestånd bortåt 600 lägenheter samt omkring 7000 kvadratmeter lokalytor för kommunal verksamhet.

Habo Energi investerar också
Moderbolaget Habo Energi gör också betydande investeringar för framtiden. Företaget erbjuder redan ursprungsgaranterad vattenkraft, vilket innebär att miljöstadgar och övriga förordningar efterföljs av de aktuella elproducenterna. Det är ett led i ett målmedvetet miljöarbete som också gör sig påmint då all fjärrvärme produceras med förnybart bränsle.
– Vi har idag cirka 4000 elhandelskunder och ungefär 400 fjärrvärmekunder. Vi marknadsför oss i huvudsak mot kommuninvånarna samt i närområdet, men har elhandelskunder över hela Sverige. Vi kan framförallt erbjuda närhet och snabb hantering av kundärenden, eftersom vi är en liten organisation med korta beslutsvägar, säger Bengt Fransson, som även är vd för Habo Energi.
Habo Energi har egen flistillverkning för fjärrvärme. Vidare förfogar bolaget över en liten vattenkraftstation i Svedån som producerar cirka två miljoner kWh per år, där pågår även ett miljöförbättrande arbete med att bygga nya vandringsvägar för fisk.

Framtid och expansion
I takt med att kommunen växer så ökar behovet av både bostäder och därigenom skapas även nya kunder till alla delar av koncernen, där man i var och en har god kapacitet att tillgodose framtida kundbehov.
Det gäller även inom bredbandsleveranser som också hör till Habo Energis verksamhet. Här arbetar man för att bygga ut nätet successivt med resultatet att Habo trots sin ringa storlek har en hög andel utbyggt fibernät fördelat på invånarantalet och i jämförelse med många betydligt större kommuner.