Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nya möjligheter med bättre infrastruktur

En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större utsträckning inom den politiska debatten, där några ämnen tycks framträda lite mer än andra.

Något som ständigt gör sig påmint är det eftersatta underhållet av järnvägen. En annan bromskloss är den begränsade kapaciteten, där järnvägen på många håll redan är överbelastad. I den Nationella infrastrukturplanen föreslås åtgärder för såväl befintliga flaskhalsar som helt nya sträckningar. Pengar har också blivit öronmärkta just för att förbättra underhållet under kommande år.
Det talas även om nya stambanor för höghastighetståg som en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är ett måste om vi i Sverige ska kunna trygga rätt kompetens på arbetsplatserna. Stora pensionsavgångar försätter arbetsmarknaden i ett nytt läge, det saknas redan kompetens inom ett flertal områden och våra lärosäten hinner helt enkelt inte med. En förstärkt infrastruktur är en del av en långsiktig lösning.

Andra återkommande ämnen på agendan för Sveriges framtida infrastruktur är den svenska sjöfartens ogynnsamma konkurrenssituation ställd mot redan införda svaveldirektiv som fördyrar sjötransporter, samt inte minst behovet av en ny tonnageskatt som underlättar för svenskflaggade fartyg.

Infrastrukturminister Anna Johansson påminner oss om att man i årets budget har fattat beslut om att tonnageskatten ska införas, förhoppningsvis redan till sommaren 2016, och den svenska sjöfarten har i sin tur uppskattat att det kan leda till upp till 17 000 nya jobb inom branschen. Det är en möjlighet som vi i Sverige helt enkelt inte har råd att missa!

Detsamma gäller den planerade utvecklingen av järnvägen, där många regioner och kommuner redan börjat planera för tillväxt mot bakgrund av nya sträckningar och knutpunkter mellan Skandinaviens största städer. Vi går nu ett spännande år till mötes när alla nya satsningar börjar manifesteras.

Maria Lind
Redaktör