Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nya produkttankers blir stark symbol för svenska redares framtidstro

Donsörederiet Furetank hör till en speciell kategori av tankrederier som började växa fram på 1950-talet och som tillsammans skapande en ny och expansiv näring utmed kusten. Tillsammans med kollegorna Älvtank och Thun Tankers gör Furetank nu en omfattande miljösatsning i form av nybyggda produkttankers som utrustas med dual-fuel motorer för LNG-drift.

Det finns en väletablerad tradition bland Donsörederierna och deras samarbetspartners, som bygger på att vara ledande såväl miljömässigt som tekniskt. Det kan både Stefan Magnusson på Furetank Chartering och Joakim Lund på Thun Tankers vittna om.
– Att Furetank tror på ny teknik som bidrar till att verksamheten gör ett mindre avtryck på miljön märks genom de satsningar som vi gör just nu, men det har också varit en röd tråd genom Furetanks investeringar genom åren. Bland annat i ombyggnationen av Fure West, som har gjort sin första bunkring med LNG nu i dagarna, berättar Stefan Magnusson.
– Svenska redare går i bräschen när det gäller att driva den miljömässiga utvecklingen genom att satsa på ett starkare inslag av LNG, konstaterar Joakim Lund.

Står starka som enade
Furetank har anor som sträcker sig tillbaka till 1800-talet och fiskenäringen som då präglade Donsörederierna. I samband med att bunkerverksamheten tog fart på 1950-talet valde man att sadla om, och sedan dess har Furetank varit en av frontfigurerna när man talar om svenska tankrederier. Sin slogan trogen satsar Furetank inte på att bli störst, men på att leda utvecklingen inom sitt segment enligt visionen ”Not a giant but a leader”.
Furetank har tillsammans med bland andra Thun Tankers och Älvtank bildat alliansen Gothia Tankers. Nu visar man återigen att man står starka som enade genom den samordnande satsningen på fyra nya produkttankers på drygt 16.000 dwt (dödvikston), där Furetank kommer att äga två och Thun Tankers respektive Älvtank varsitt.
– I vår bransch är personliga relationer viktiga för att skapa långvariga och hållbara affärer, det präglar branschen för det vi kallar för small tankers generellt. Tillsammans kan vi skapa ännu större konkurrenskraft, säger Stefan Magnusson. Och efter 40 år i branschen vet han vad han talar om. Stefan var med och startade verksamheten inom Furetank Chartering och kom då närmast från Broströms.

En del av framtidsstrategin
Att investera med långsiktighet är något som Furetank, såväl som Älvtank och Thun Tankers, alltid värnat om. Furetank markerade det tydligt redan genom att låta bygga om ett fartyg för dual-fuel för att testa LNG-drift för flera år sedan. Det uppföljdes därefter med en större order vid det kinesiska varvet Avic Dingheng, som ska leverera de fyra nya fartygen mellan 2018 – 2019.
Det är inte bara möjligheten att köra på LNG som gör nybyggena attraktiva ur miljösynpunkt. Fartygen använder generellt mindre energi genom sin smarta konstruktion, där en kombination av ny skrov- och motorteknik ger stora skalfördelar. På så sätt reduceras inte bara utsläppen, utan även transportkostnaderna vilket naturligtvis medför stora konkurrensfördelar.
– Att satsa på nybyggen är en del av vår framtidsstrategi inom såväl Thun Tankers som Furetank. Vi ska kunna möta marknadens krav på miljömässigt bättre transporter med hjälp av ny teknik, och vi ska samtidigt förnya flottan kontinuerligt, förklarar Joakim Lund.

Leder utvecklingen
De fyra fartygen utgör en stor investering för den svenska tankerflottan generellt. Joakim Lund poängterar också att de aktörer som vågar satsa på ny teknik för att åstadkomma en lägre miljöpåverkan är de som kommer att vara mest attraktiva i framtiden.
I tillägg till sin nya produkttanker på 16.300 dwt har Thun Tankers även beställt fyra mindre produkt- och kemikalietankfartyg med dual-fuelmaskiner som ska trafikera den europeiska kusten. Tanken är att även de mindre tankbåtarna ska drivas med LNG, och successivt ersätta äldre fartyg i Thun Tankers flotta.
– När de nya fartygen börjar levereras under 2018 kommer infrastrukturen att vara mer utbyggd för LNG. Att vi gör de här investeringarna tillsammans med våra partners och kollegor redan nu visar att vi även fortsättningsvis har för avsikt att leda utvecklingen, säger Joakim Lund och Stefan Magnusson som avslutning.