Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Nytt bildcentrum skapas i samverkan mellan KTH och KI

Ett team inom medicinsk teknologi driver ett stort och mycket långsiktigt samverkansprojekt där syftet är att bygga upp ett konsortium för medicinteknisk forskning, utbildning och innovationer i Stockholm. Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) på Karolinska Institutet (KI) och Skolan för teknik och hälsa (STH) vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) samverkar på flera plan i syfte att ta vara på forskningsidéer och föra dem vidare till klinisk och/eller industriell implementering.

Samarbetet mellan CLINTEC och STH ska bevisa att ett plus ett blir tre. Det handlar om att få ut mer av forskning och utbildning och att få ut mer än vad som satsats. Det kan exempelvis röra sig om etablering av nya företag baserade på patenterade forskningsresultat eller om nya samarbeten mellan forskare och industrin. Kanske resulterar samarbetet i implementering av nya metoder som tagits fram av forskare vid STH och CLINTEC i klinisk verksamhet – oavsett tillämpning så ska samverkan gynna alla parter, från de akademiska institutionerna till industri och klinik. Professor Björn-Erik Erlandsson, vice skolchef på STH, och professor Birgitta Janerot Sjöberg, enhetschef på enheten för medicinsk bild- funktion och teknologi på CLINTEC representerar verksamheterna.

Paret Jonassons bildcentrum
För drygt ett år sedan fick KTH en privatdonation på 70 miljoner kronor från paret Kerstin och Rune Jonasson. Pengarna ska bland annat användas till att bygga upp ett bildcentrum som kommer att användas av forskare på KTH och KI samt även av den offentliga sjukvården.
– Vi har satt ihop en kommitté som tar alla beslut gällande donationen. Paret Jonasson sitter med i kommittén och har därmed en insyn i allt vi gör. Vi bygger upp ett bildcentrum som kommer att drivas i egen regi. Som centrumbildning kommer man bland annat att kunna knyta externa samarbetspartners och ansöka om forsknings- och utvecklingsbidrag, berättar Lars-Åke Brodin, tidigare skolchef på Skolan för teknik och hälsa på KTH.
Bildcentret heter Paret Jonassons bildcentrum och ska initialt vara en samverkansplattform för akademi, sjukvård och industri. Det görs nu tunga investeringar i högteknologisk utrustning för högfrekvent bildupplösning bland annat.
– Det blir inte ett fysiskt centrum med egna lokaler på KTH, istället har vi valt att förstärka samverkansprägeln genom att lokalisera det mesta av utrustningen till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som ligger vägg i vägg med STH och enheten på CLINTEC och där flera av medarbetare i teamet arbetar som läkare, ingenjörer eller biomedicinska analytiker. Tanken är att när vi inte använder utrustingen för forskning så ska sjukvården kunna använda den för patientundersökningar, förklarar Björn-Erik Erlandsson.
Donationen ska användas för att bygga upp infrastrukturen för det nya centret. Paret Jonasson har också angivit att en del av pengarna ska användas för forskningsutbyte med Sydkorea. Lars-Åke Brodin avslöjar att redan i april i år kommer seniora forskare från Sydkorea att bedriva delar av sin forskning vid KTH.

Allt att vinna på samverkan
Akademi, sjukvård och industri har allt att vinna på samverkan. Forskare, sjukvårdspersonal och industriella samarbetspartners lär sig använda resurser på ett helt annat sätt än tidigare.
Från industrins sida ligger intresset förutom innovationer, också i möjligheten att få implementera sin utrustning i skarpa testmiljöer. De måste säkra produkten före användning, då erbjuder integrering i sjukvårdsanknutna forskningscenter ett ypperligt tillfälle där utrustningen testas grundligt för olika användningsområden.
– Det kan fungera som en kvalitetsstämpel för leverantören, och samtidigt inbringar det trygghet för vården eftersom vi gemensamt inom akademi och sjukvård säkerställer funktionen i maskiner som kan vara avgörande mellan liv och död, understryker Birgitta Janerot Sjöberg avslutningsvis.