Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nytt hamnbolag stärker godsflödet i norr

I år gick Umeå och Vasas hamnar ihop i ett gemensamt bolag, Kvarken Ports. Genom sammanslagningen uppnås högre effektivisering och förstärkning av affärsutvecklingen, samt ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken.

Med en årlig godshantering på 2,3 miljoner ton är Kvarken Ports – Umeå en av de största hamnarna i norra Skandinavien. På andra sidan Kvarken ligger Vasa hamn med ett strategiskt läge, endast tio kilometer från en internationell flygplats. Tillsammans har de ett godsflöde på nästan fyra miljoner ton. En färjelinje, med såväl gods- som passagerartrafik, förbinder de båda hamnarna, som har haft ett nära samarbete under en längre tid.
2013 beslöt Umeå och Vasa kommuner att bygga upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept för att bättre kunna möta framtidens logistikkrav och stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Efter cirka ett års förberedelser kunde det nya hamnbolaget, Kvarken Ports, som ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB, invigas i januari 2015.
Kvarken Ports erbjuder ett brett utbud av tjänster, anpassade till näringslivets och privatresenärernas behov, och spelar en viktig roll när det gäller att stärka såväl de öst-västliga som de nord-sydliga transportstråken som möts i Kvarkenregionen. Genom ökad samverkan uppnås effektivisering och förstärkning av affärsutvecklingen och ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken.
– Målsättningen under 2015 har i första hand varit att skapa en gemensam ekonomisk plattform och en gemensam strategi, samt att få våra två lokaliteter att fungera ihop. Kulturskillnaderna mellan Umeå och Vasa är inte så stora, så det har inte varit särskilt svårt. Inledningsvis handlar arbetet också mycket om att sätta Kvarken Ports på logistikkartan. Därför jobbar vi mycket med marknadsföring under hela 2015, berättar Matti Esko, vd för Kvarken Ports.

Kompletterande verksamheter
Hamnarna har olika inriktningar. Båda hanterar olja, men Umeå är störst på papper och trävaror, med ca 23.000 TEU-containrar per år. En volym som ska fördubblas de närmaste två åren.
– Kvarken Ports i Umeå ska satsa ordentligt på containertrafik. För det ändamålet ska vi skaffa en ny kran. Inom hamnområdet finns magasinslokaler på totalt 100.000 kvm. Hamnen har även tillgång till 100.000 kvm utelagringsytor och vi kommer att fortsätta utveckla såväl kajstrukturen som markstrukturen för att möta kommande behov. Det gäller även järnvägsförbindelsen, som har möjlighet att ta mer mark i anspråk, säger Matti Esko.

Vasa är å sin sida störst på kol, foder och spannmål. Ett godsslag som växer och som man ska satsa mycket på är projektlaster, särskilt delar till vindkraftverk och Energiklustrets exportprodukter. Kvarken Ports driver även en strategisk utveckling av färjetrafikens, som de senaste åren vuxit med 5 % per år. Den opereras av Wasaline som dagligen tar passagerare, bilar och trailers över Kvarken. Just nu håller en ny miljövänlig, effektiv och driftsäker färja på att utvecklas.
– Det är ett led i vår strävan att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom Bottniska korridoren. Projektet drivs under namnet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, säger Matti Esko och tillägger avslutningsvis:
– Det kommer att krävas en del ny- och ombyggnationer av kajerna för att anpassa dem till den nya färjan, som börjar byggas 2016. I Vasa modifierar vi lastrampen och passagerargångarna. I Umeå blir det en helt ny ramp. Även påfartsområdet utvecklas. Projektet är ett bra exempel på vår långa tradition av samarbete mellan Umeå och Vasa och vår ambition att hitta miljövänliga och innovativa lösningar för vår verksamhet.