Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nytt projekt skapar ökad beredskap i konjunktursvängningar

Konjunkturpaketet är ett arbetsmarknads- och näringslivsprojekt som sker i samverkan mellan aktörer från både offentlig och privat sektor. Projektet syftar till att implementera en individbaserad metod, som ska stärka upp individers matchning mot arbetsmarknaden och öka arbetsgivarnas möjlighet att hitta arbetskraft lokalt.

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden och Gislaveds kommun och en samlad satsning sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra kommuner och myndigheter. Näringslivet är också en viktig aktör i samarbetet. Fokus läggs på branscher där det finns ett aktuellt eller framtida rekryteringsbehov för att säkerställa att insatserna faktiskt ger möjlighet till arbete.

Finanskrisen har lämnat spår
Finanskrisen 2008 ledde till att många miste jobbet, men också till omstruktureringar inom flera branscher, som till exempel tillverkningsindustrin. Detta har i sin tur gjort att vissa grupper har haft svårt att hitta tillbaka till arbetsmarknaden, men även att företagen har haft svårt att rekrytera den kompetens de söker.
– Konjunkturpaketets metod ska bidra till att lösa glappet mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden och uppnå en win-win-situation. Det långsiktiga målet är att skapa beredskap för snabbare omställningar vid kommande konjunktursvängningar, säger Joakim Toll som är projektledare för Konjunkturpaketet.

Samverkan på bred front
Metoden bygger på ett samspel och tät kontakt mellan olika aktörer, leverantörer av insatser som myndigheter och olika branschorganisationer inom näringslivet. Samverkan är en nyckelfaktor för att projektet ska bli framgångsrikt. Genom att få olika aktörer att samarbeta över organisationsgränser, kring en gemensam utmaning, kan projektet skapa en struktur för det fortsatta arbetet med att ge insatspaket till dem som står utanför arbetsmarknaden. Projektet vänder sig till en bred målgrupp som innefattar dem som har varit arbetslösa under minst 12 månader, ungdomar mellan 15-24 år samt nyanlända.
– Tanken är inte att projektet ”tar över” individerna, utan insatspaketen verkar istället som ytterligare en tillgång i den befintliga verksamheten. Projektet ska sedan fasas ut medan metoden, samverkan och verktygen kommer att finnas kvar, säger Joakim Toll.

Branschexperter
Näringslivets deltagande är avgörande för projektets framgång. Projektet handlar inte om att enbart stärka individer som är utan arbete, utan det är också mycket viktigt att arbeta på andra sidan, det vill säga tillsammans med arbetsgivarna. Finns det inte möjlighet till arbete har insatserna inte samma effekt.
Företag och branschorganisationer kan bland annat stärka sitt varumärke genom att visa socialt ansvarstagande, men den största vinsten ligger i att de får en mer direkt länk till arbetssökande lokalt. Genom att erbjuda bland annat praktikplatser som kopplas ihop med utbildningsinsatser, inom ramen för metoden, kan de även säkerställa att de får den kompetens de efterfrågar.
Individerna ska dessutom ges möjlighet att träffa en tematisk expert, det vill säga någon som är yrkesverksam, som kan ge en bild av hur det är att arbeta inom ett visst yrke samt vad man bör tänka på om man vill satsa på att jobba eller driva företag inom branschen.

Digital plattform
En viktig stomme i projektet är att skapa en digital plattform där de individuella insatspaketen dokumenteras. Detta möjliggör för andra arbetssökande att få tillgång till de olika verktyg som finns samt få inspiration till att ta tag i sin situation. Den som till exempel vill bli elektriker eller frisör, kan se hur tidigare deltagare har gått tillväga, vilka aktörer de hade kontakt med och på så sätt upptäcka att det finns en väg framåt.