Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nytt tekniksprång inom landström

Att Processkontroll Elektriska kan sin sak när det gäller specialutvecklade installationer för såväl hög- som lågspänning råder det ingen tvekan om. Nu bidrar företaget återigen till ett stort teknikgenombrott med utveckling av portabla energilösningar baserade på samma teknik som de revolutionerande LVSC- och HVSC-anslutningarna.

Det blir i miljöns tecken allt vanligare att större fartyg anpassas för att kunna anslutas till landström via så kallade LVSC- eller HVSC-anslutningar (Low Voltage Shore Connection respektive High Voltage Shore Connection). Det sparar nämligen stora mängder fartygsbränsle – något som är speciellt eftertraktat med tanke på de nya miljödirektiv som antagits i många farvatten och i samtliga nordiska hamnar.
– Landströmmen kommer ofta från förnybara källor och är därmed renare än vanlig marindiesel. Den har varit och är fortfarande ett betydligt billigare alternativ, och det är i sin tur ett av de starkaste incitamenten för att undersöka möjligheter med alternativa energilösningar över lag, förklarar Processkontroll Elektriskas grundare och vd Ingemar Gustavsson.
En utmaning när det gäller att bygga ut för landström är att många fartyg inte har tekniken ombord för att kunna ta emot den. Trenden tyder dock som tidigare nämnt på att intresset ökar, allt fler får insikt i hur mycket som faktiskt finns att vinna på det och det sätter i sin tur press på hamnarna att låta installera systemen.

Portabla lösningar
I takt med ett stigande intresse har allt fler svenska hamnar utrustats med såväl LVSC som HVSC-teknik som utvecklats av Processkontroll Elektriska. Faktum är att företaget ligger bakom utveckling och installation av samtliga HVSC-anläggningar i Sverige bortsett från pilotanläggningen som utvecklades och testades av Göteborgs Hamn för drygt 15 år sedan.
– Vi har en stor flexibilitet och kan anpassa våra installationer efter förändrade krav. Vi fick exempelvis i uppdrag att leverera en ny portabel HVSC-anläggning till Göteborgs Hamn, berättar Ingemar Gustavsson.
Att man efterfrågade en flyttbar lösning har att göra med de förändringar som planeras i hamnområdet, och anslutningen ska i första hand användas av lastbilsfärjan Stena Gothica.
– Redan innan vi fick förfrågan från Göteborgs Hamn på den mobila lösningen hade vi börjat fundera på om det skulle gå att ta tekniken för landström ett steg vidare, det vill säga från stationära till portabla lösningar. Nu har vi lyckats med det också och det känns fantastiskt.
Företroendeuppdraget från Göteborgs Hamn visar att Processkontroll Elektriska är på god väg att sätta en ny standard i branschen.
– Jag tror personligen att det är början på en ny epok för den moderna sjöfarten, tillägger Ingemar. Han berättar även om ett annat projekt gällande en portabel lösning som nyligen levererats till Kristiansand Havn AS i Norge:
– Då vi först fick uppdraget omfattade det utveckling av en containerlösning för en oljeborrplattform. Senare visade det sig att anläggningen skulle användas av ett supplyfartyg för offshoreverksamhet istället, vilket satte sina krav på flexibilitet hos oss. Det vi nu har levererat är en portabel LVSC-lösning som anpassats för supplyfartygets behov.

Potential i Norge
Att satsa på marina installationer och landström har visat sig vara ett riktigt bra beslut för Processkontroll Elektriskas framtid. HVSC-anslutningar kräver relativt komplicerade installationer och hittills är det i stort sett bara Processkontroll Elektriska som har den kompetens som behövs, i alla fall om man ska se till befintliga installationer i Sverige.

Att Norge nu storsatsar på landström ser Ingemar Gustavsson mycket positivt på. Norska staten har redan avsatt cirka 500 miljoner kronor för att låta installera både LVSC- och HVSC-anläggningar i flertalet hamnar under de kommande åren. Precis som i Sverige blir det då en positiv effekt i den norska hamnmiljön med mindre buller och färre utsläpp i havet. I slutet av september ska de norska hamnarna komma in med sina ansökningar för att få installera landström och som ett första steg har cirka 82 miljoner norska kronor redan avsatts för nya anslutningar.