Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nyttiggörande av forskning högst på agendan för SU Holding

SU Holding är Stockholms universitets holdingbolag som sedan starten 1995 arbetar med att nyttiggöra och kommersialisera forskningsresultat från akademin. Det görs dels via inkubatorverksamheten som bedrivs i samma lokaler och dels genom egna investeringsprojekt. SU Holding bedriver även en omfattande operativ verksamhet via två Vinnova-center.

För SU Holding, precis som för övriga holdingbolag vid landets största lärosäten för högre utbildning och forskning, är den absolut viktigaste uppgiften att hjälpa akademin nå ut med sina forskningsresultat så att de tillämpas i samhället. Idag talas det mycket om nyttiggörande av forskning, det är något som holdingbolagen har arbetat med under de senaste 20 åren men som nu uppmärksammas i större utsträckning.

Nytt program för bärkraftiga idéer
SU Holding engagerar sig förutom i inkubatorverksamhet, där i dagsläget ett 20-tal företag avknoppade från Stockholms universitet förvaltas, även i alumnprojekt, det vill säga nästa fas i inkubatorbolagens liv.
– Även om alumnbolagen är mogna för att prova sina vingar på egen hand kan de fortfarande vara i behov av visst stöd, inte minst finansiellt. Det kan vi bidra med tillsammans med andra partners och privata nätverk av affärsänglar, säger Mona Wilcke, VD på SU Holding.
Idésök är ett nytt program som startats vid Stockholms universitet samt ett antal andra lärosäten. Kammarkollegiet sponsrar holdingbolagen vid lärosätena för att scouta bärkraftiga idéer inom akademin. Det handlar om idéer som med lite hjälp på traven kan bli kommersiellt gångbara.
– Vi har utvecklat ett speciellt verktyg som vi kallar Business Intelligens Research för att lokalisera potentiella forskningsidéer. Med idésöksprogrammet hoppas vi på att kunna visa vad vi kan bidra med i processen att stötta bra idéer.

Två starka forskningscentra
SU Holding bedriver även operativ verksamhet inom två Vinnova-finansierade forskningscentra vid Stockholms universitet, Berzeli center EXSELENT vid Institutionen för materialkemi samt Mobile Life vid Institutionen för datavetenskap.
Vid dessa två centrumbildningar gäller inte lärarundantaget, det vill säga alla idéer som genereras och utvecklas inom såväl Berzeli center som Mobile Life ägs av SU Holding, som också ansvarar för att patentera, vidareutveckla och kommersialisera idéerna.
– Om cirka två år går programtiden ut för de Vinnova-finansierade centren. Vi kommer då att göra en analys över hur modellen har fungerat med förankring i lärarundantaget. Vi har även för avsikt att starta upp någon form av såddverksamhet, något som vi hittills inte haft men som kan göra mycket nytta. Det skulle kunna bli ett mycket bra komplement till vår befintliga verksamhet, rundar Mona Wilcke av med.