Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Öckerö gör investeringar i hållbarhetens tecken

Öckerö kommun har satt upp ett antal skarpa miljömål, där kommunen bland annat ska vara självförsörjande med förnybar el redan till nästa år. Med eget vindkraftverk har man redan kommit en bra bit på väg. Det kommunala bostadsbolaget fortsätter arbetet med klimatsmart byggnation, energieffektivisering och bättre resurshållning. Kommunen har också en egen energi- och klimatrådgivare och har dessutom antagit en ny resepolicy för att uppnå ett mer miljövänligt resande.

Den lilla skärgårdskommunen Öckerö har en hel del att bidra med och fungerar i flera avseenden som en inspirationskälla för andra kommuner som vill främja en hållbar utveckling. Kommunen består av tio bebodda öar i Göteborgs norra skärgård mellan Vinga och Marstrand. Öarna besöks flitigt under sommarhalvåret och befolkningsantalet ökar då markant, vilket också ställer höga krav på serviceutbud, infrastruktur och kommunikationer – i förlängningen är det saker som har någon form av miljöpåverkan.
Det kommunala miljöarbetet omfattar alltså all form av verksamhet som bedrivs på och omkring öarna, energiförsörjning, resande och boende.

Satsar på hållbar utveckling
Att vara självförsörjande med förnybar el är ett av kommunens huvudmål för 2014. För att klara det satsar man på vindkraft, dels genom ägande av vindkraftverk dels genom utveckling och samarbete.
Öckerö hoppas även mycket på Göteborgs Energis havsbaserade vindkraftprojekt i Hake Fjord. Det tänkta området är beläget vid inloppet till Göteborgs hamn, mellan farlederna Böttöleden och Torshamnsleden, cirka 7 km öster om Vinga fyr och cirka 8 km väster om Älvsborgsbron. Området är utrett och tillståndsansökan inlämnad.
– Ett av vindkraftverken i den planerade havsbaserade parken kommer att stå i Öckerö kommun. Det är vi mycket intresserade av att köpa eller erbjuda medborgarna att investera i, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag.
– Vi tar ytterligare ett steg nu när vi utöver våra vindkraftssatsningar även stöttar vågkraften. Vi har nyligen beslutat om att upplåta område för en försöksanläggning i Hummerviken i kommunens västra delar, avslöjar kommunchef Ingvar TH Karlsson.
Miljöambitionen markeras ytterligare genom att kommunen även anställt klimat- och energirådgivare.

Uppmuntrar hållbart resande
Öckerö var även tidigt ute med klimatsmart resande. Det är snart tre år sedan som kommunen fattade beslut om att köpa in ett antal elbilar för resor i kommunal regi. Elbilarna har minskat reseersättningarna till personal med cirka 40 procent under de senaste tre åren. En ny generation elbilar med avsevärt bättre prestanda och komfort har i dagarna tagits i bruk.
– Vi uppmuntrar även till ett ökat cyklande i hela kommunen. Vi har ett program där vi uppmuntrar skolungdomar att ta sig till och från skolan på egna ben. Då måste även gång- och cykelbanor vara tillgängliga, underhållna och säkra vilket vi planerar i vår trafiksäkerhetsplan, upplyser kommunens samhällsbyggnadschef Robert Svensson.

En hel del på gång
Det kommunala bostadsbolaget Öckerö Bostads AB (ÖBO) fortsätter utbyggnaden av fibernätet. Under våren har bygget av en fastighet startat med ett antal lägenheter med vårdcentral i bottenplanet. Huset kommer att värmas med bergvärme och ha ventilationssystem med värmeåtervinning berättar Lennart Johnsson, VD för ÖBO.
– Vi kommer också att bygga en ny kretsloppsanläggning, som anpassas efter morgondagens behov där avfallet fraktioneras och skickas till rätt anläggning för återvinning, exempelvis till Göteborgs Energi som gör biogas och fjärrvärme av hushållsavfall. Från och med nästa år kommer vi att samla in matavfall för återvinning. Samtidigt arbetar vi i enlighet med den så kallade Avfallstrappan för att minska avfallet överhuvudtaget och skapar förutsättningar för återanvändning, kommenterar Robert Svensson.
Öckerö driver många projekt parallellt, stora som små. I den här artikeln har de största projekten diskuterats, men det finns betydligt mer som är på gång i kommunen. För den som är intresserad rekommenderas att regelbundet besöka kommunens samt ÖBO:s hemsidor för mer information.